Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záznam z jednání Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou ze dne 26.1.2015

Komise jednala v zasedací místnosti č. 201, začátek v 17.00 hod. , ukončeno v 18.45 hod.

Přítomni: MUDr. Jana Trková, Mgr. et. Bc. Kubečková, Bc. Kolářová, Bc. Miklová, PaedDr. Vachulová, p. Pešek, p. Frauenterka, p. Pavlíček, p. Semanská

Program:

1. Zahájení a představení jednotlivých členů komise.
2. Schválení jednacího řádu komisí RMČ Praha 15.
3. Seznámení s Pravidly pro přidělování bytů do DPS – schválenými RMČ 31. 10. 2012.
4. Na jednání se dostavil občan MČ Praha 15.

    Neveřejná část programu:

5. Návrh změny v Pravidlech pro přidělování bytů v DPS v odst. podmínek pro přidělování bytů.
6. Schválení návrhu 3 uchazečů o byt v DPS.

 

1. Jednání komise zahájila p. MUDr. Trková přivítáním členů. Jedná se o první zasedání v novém volebním období, členové se jednotlivě představili i se svou pracovní činností.

2. Schválení jednacího řádu komisí RMČ Praha 15
    Hlasování:    pro:  9        proti: 0        zdržel se: 0
        
3. Seznámení s pravidly pro přidělování bytů do DPS schválenými RMČ 31.10.2012

4. Na jednání se dostavil občan MČ Praha 15, který se informoval ve věci přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou ,Janovská ulice 486.

N e v e ř e j n é  jednání

5. Navrhovaná změna v Pravidlech pro přidělování bytů v DPS v odst. podmínky pro přidělování a užívání bytů v DPS. Návrh se předkládá ke schválení RMČ.

    Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými členy komise.

6. Schválení návrhu na přidělení 3 bytových jednotek o velikosti 1.0

   byt č.1
   Hlasování:     pro: 9        proti: 0        zdržel se: 0

   byt č.2
   Splněna podmínka schválených Pravidel – dcera je občanem ve správním obvodu MČ Prahy 15
   Hlasování:    pro: 9        proti: 0        zdržel se: 0

   byt č.3
   Hlasování:     pro: 9        proti: 0        zdržel se: 0

Na základě věku a zdravotního stavu byli výše uvedení žadatelé jednohlasně schváleni k návrhu pro jednání RMČ Praha 15.

Různé:

Prohlášení o mlčenlivosti

Komise pracuje s osobními a dalšími velmi citlivými údaji, které nelze zveřejňovat třetí osobě. Členům komise bylo předáno prohlášení o mlčenlivosti, podepsaná prohlášení byla odevzdána tajemníkovi komise. Zaměstnanci úřadu ( člen a tajemník komise) mají podepsanou mlčenlivost z titulu svého zařazení na úřadě.
            
                                                                                                  MUDr. Jana  T r k o v á
                                                                                                        předseda komise

Zapsala:  Kombercová Jaroslava – tajemník komise

Originál zápisu: ověřen podpisem předsedy

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 29,16kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno