Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 2 z jednání Komise majetkové


V úvodu jednání přivítal přítomné předseda KM pan Michal Frauenterka s konstatováním, že komise je schopná se usnášet, že všichni její členové obdrželi pozvánku s programem dnešního jednání. Nikdo z přítomných nevznesl k návrhu programu jednání žádné připomínky ani dotazy a tento byl schválen.

 

Datum jednání: 24. 1. 2019
Místo jednání: Zasedací místnost ve 3. patře ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Začátek jednání: 16:30 hod.
Konec jednání: 18:00 hod.
Jednání řídil: Michal Frauenterka, předseda komise
Počet přítomných členů: 4, komise je schopná se usnášet
Přítomni dle prezenční listiny: předseda Komise: Michal Frauenterka
  členové: Ing. Radka Daníčková
    David Hájek
    Ing. Petr Neumann
Omluveni: Milan Ducko
Dále přítomni: Mgr. Aleš Cejnar, MPA, tajemník, pověřený vedením OM,
obyvatelka Prahy 15
Počet stran zápisu: 2
Zapsala: Ing. Věra Procházková, tajemník komise

 

V úvodu jednání přivítal přítomné předseda KM pan Michal Frauenterka s konstatováním, že komise je schopná se usnášet, že všichni její členové obdrželi pozvánku s programem dnešního jednání a zápis č. 1 z jednání dne 14. 1. 2019. Nikdo z přítomných nevznesl k tomuto zápisu žádné připomínky ani dotazy. Přítomná obyvatelka Prahy 15 v úvodu vznesla dotaz na výstavbu nových bytových domů U Golfu s akcentem na informace o uzavření přístupu a průchodu i pro pěší. Členům komise tato skutečnost není známa. Členka komise pí. Daníčková si vzala kontakt na tazatelku a věc prověří. Tajemnice KM požádala o projednání nejprve bodu 2) Různé a poté bodu 1) Úpravy Zásad pro majetkoprávní úkony při hospodaření s vybraným majetkem ve svěřené správě MČ Praha 15. Se změnou pořadí projednávaných bodů komise vyslovila souhlas.

 

Program jednání

1)    Různé
2)    Úpravy Zásad pro hospodaření s majetkem MČ Praha 15


1)    Různé

a) KM byla předložena žádost ředitelky základní školy Křimická o přidělení bytu. Důvodem je skutečnost, že ředitelka ZŠ bydlí v pronajatém bytě v oblasti Praha-západ. Mezi pracovištěm - školou a jejím bydlištěm je tedy poměrně velká vzdálenost, narůstají také náklady na dopravu i na bydlení.

Komise se podrobně seznámila s obsahem žádosti, s vyjádřením OŠKZ a s možností nabídnout jeden uvolněný standardní byt jako byt s vazbou na MČ Praha 15. Komise jednohlasně doporučuje žadatelce vyhovět nabídkou zmíněného bytu.  

Hlasování: pro předložený návrh    4 hlasy        Michal Frauenterka, Ing. Radka Daníčková, David Hájek, Ing. Petr Neumann

b) KM byla předložena žádost nájemců bytu o velikosti 1 pokoj a 1 kuchyň, který získali ve výběrovém řízení, o výměnu tohoto bytu za byt větší. Důvodem je v blízké době očekávané rozšíření rodiny na dva dospělé a jedno dítě. Nájemci mají platnou nájemní smlouvu, nájemné a služby spojené s užíváním bytu hradí řádně a včas.

Komise se důkladně seznámila s uvedenými skutečnostmi a byla informována o možnosti nabídky většího standardního bytu, který bude v příštím měsíci uvolněn. Vzhledem k výše uvedenému komise jednohlasně doporučuje žádosti vyhovět.  

Hlasování: pro předložený návrh    4 hlasy        Michal Frauenterka, Ing. Radka Daníčková, David Hájek, Ing. Petr Neumann


2)    Úpravy Zásad pro hospodaření s majetkem MČ Praha 15

Členům komise byl zaslán koncept, I. verze změn „Zásad“, jako pracovní verze před finálním zpracováním. Komise se na dnešním jednání zaměřila zejména na dva body, které budou v „Zásadách“ upraveny:

a)    výše nájemného, stanovené sazby nájemného v Kč/m2/měsíc za pronájem bytů svěřených do správy MČ Praha 15, tj. 720 bytů, z toho 600 bytů standardních, 90 bytů zvláštního určení, 10 bytů vybraných profesí, 10 + 4 bytů krátkodobého ubytování pro občany ve stavu bytové nouze.
V řešení je postupná úprava nájemného, která se i nadále bude pohybovat v rozsahu považovaném za bydlení „sociální“.

Komise má v plánu zavést pojem „Startovací bydlení pro mladé“ a soustředit se na pomoc lidem, kteří jsou v bytové nouzi a lidem s nižšími příjmy.

b)    podmínky, které budou specifikovány v záměru na pronájem bytových jednotek, resp. vhodná kritéria s ohledem na zajištění bydlení zejména místním občanům.

Ve věci výběrového řízení se komise jednohlasně dohodla na výši složené jistiny vítěze, a to v ceně jednoho nájemného.  

Je předpokládáno, že na základě vybraných kritérií může výběrové řízení probíhat ve třech kolech.


Komise se rozhodla předložit koncept I. Grémiu, dne 28. 1. 2019. V době dvou týdnů je plánována příprava znění „Zásad“, které bude předmětem příštího jednání komise.


Další zasedání Komise majetkové se bude konat dne 11. 3. 2019 od 16:30 hod. v kanceláři č. 312, 3. patro, budova ÚMČ Praha 15.

 

Ověřil: Michal Frauenterka, předseda KM

Autor článku: oit@praha15.cz Komise majetková

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 604,68kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno