Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 4 z jednání Komise majetkové

Datum jednání: 29.4.2019
Místo jednání: zasedací místnost, 7. patro, budova ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Začátek jednání: 18:00 hod.
Konec jednání: 19:50 hod.
Jednání řídil: Michal Frauenterka, předseda komise
Počet přítomných členů: 6, komise je schopná se usnášet
Přítomni dle prezenční listiny: předseda Komise: Michal Frauenterka
  členové: Václav Bílek
    Ing. Radka Daníčková
    David Hájek
    Ing. Ladislav Linek
    Petr Bernat
Omluveni: Milan Ducko
Dále přítomni: Mgr. Aleš Cejnar, MPA, tajemník, pověřený vedením OM
Pavel Pešek, člen Zastupitelstva, předseda Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory
*****, spolek Lesní Kvítka z. s., při jednání bodu 2)
Počet stran zápisu: 3
Zapsala: Ing. Věra Procházková, tajemník komise

Dne 29. 4. 2019 prováděla KM v Obřadní síni budovy ÚMČ Praha 15, od 16:00 hodin, vyhodnocení přihlášek zájemců dvou výběrových řízení na pronájem bytových jednotek v domech svěřených do správy MČ Praha 15. Po ukončení výběrových řízení se KM přesunula do zasedací místnosti v 7. patře budovy. Předseda KM, pan Michal Frauenterka, v úvodu jednání přivítal přítomné s konstatováním, že komise je schopná se usnášet. Všichni členové obdrželi elektronicky veškeré podklady k jednotlivým bodům programu jednání předem.  

Program jednání

1)    Řešení rušení nočního klidu v objektu v ulici *****
2)    Podaný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2407/10 v k. ú. Hostivař
3)    Úpravy Zásad pro hospodaření s majetkem MČ Praha 15
4)    Různé


1)    Řešení rušení nočního klidu v objektu v ulici *****

OM obdržel další stížnost obyvatel objektu ***** ***** na rušení nočního klidu nájemcem tohoto objektu, panem *****. Stížnosti trvají od listopadu minulého roku. Nájemce byl tehdy vyzván MČ Praha 15 k nápravě. O součinnost bylo požádáno OŘ MP Praha 15, OM obdržel zápisy MP s negativními záznamy, tedy bez výsledku. Obyvatelé domu se na městskou policii obrátili několikrát, též bezvýsledně. Komise byla zcela seznámena se situací a všemi podklady
a jednoznačně se dohodla, že OM opět osloví jmenovaného nájemce a přizve ho k osobnímu jednání.

2)    Podaný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2407/10 v k. ú. Hostivař

Jednání tohoto bodu se zúčastnila členka spolku Lesní kvítka, z. s., IČO: 07197292, který zaslal elektronicky návrh projektu na zřízení alternativní školky. Po diskuzi o podaném projektu bylo komisí jednoznačně doporučeno obrátit se ke konzultaci na odbor stavební, jaká stanoviska či vyjádření dotčených orgánů mají obstarat za účelem vyřízení jejich žádosti nebo přímo kontaktovat Národní památkový ústav, z důvodu možného narušení archeologického území. Komise se jednoznačně rozhodla projednat předmětný záměr na příštím jednání.

3)    Úpravy Zásad pro hospodaření s majetkem MČ Praha 15

Ve věci úpravy pravidel „Zásad“ MČ Praha 15 a jejich opětovného předložení probíhala diskuze a ukončena byla s tím, že upravené „Zásady“ budou opět elektronicky zaslány všem členům komise. Komise se jednoznačně dohodla, že o obsahu „Zásad“ bude hlasováno na příštím jednání, které je plánováno na 13. 5. 2019, v souladu s termíny dalších orgánů.

4)    Různé

a)    KM byl předložen návrh zaslaný na MHMP, a to na směnu pozemků v k. ú. Malešice a Hostivař, od společnosti TUkas a. s.,
       IČO: 26149958, se sídlem K Hrušovu 344/6, Praha 10 - Štěrboholy. Společnost vlastní pozemky parc. č. 744/28
       o výměře 2035 m2 a parc. č. 744/14 o výměře 124 m2 v k. ú. Malešice, celkem plocha 2159 m2, druh pozemku - ostatní
       plocha a navrhuje je směnit za pozemky vlastněné MHMP, parc. č. 1442/3 o výměře 915 m2 ve správě MČ Praha 15,
       parc. č. 1432/5 o výměře 438 m2 a parc. č. 1432/7 o výměře 193 m2 v k. ú. Hostivař, celkem plocha 1546 m2, druh
       pozemku - ostatní. Uvedené pozemky v k. ú. Malešice jsou zastaveny komunikací Karosářská a pro jejich společnost jsou
       nepotřebné, naopak výše uvedené pozemky v k. ú. Hostivař sousedí s jejich vlastními pozemky (vše označeno v přílohách
       návrhu). V případě souhlasu je společnost připravena provést na vlastní náklady přeložení chodníku pro pěší (parc. č. 1432/5,
       1432/7), aby nevedl přes její odstavnou plochu, aby navazoval na ostatní komunikace a byl použitelný pro veřejnost.

       Komise se seznámila s obsahem návrhu a jednohlasně doporučuje návrhu vyhovět.

       Hlasování:    pro předložený návrh    6 hlasů        Michal Frauenterka, Václav Bílek, Ing. Radka
                                                                              Daníčková, David Hájek, Ing. Ladislav Linek,
                                                                              Petr Bernat

b)    KM byla předložena žádost manželů *****, nájemníků bytu v objektu ***** č. p. *****, o prodloužení nájemního vztahu. Paní
       ***** dále uvedla, že jedná s ředitelkou ZŠ ***** o svém nástupu do funkce učitelky, od září tohoto roku.

       Komise podrobně prověřila veškeré doklady obdržené od OM a dospěla k závěru, že doporučuje uzavřít nájemní smlouvu
       s platností do konce roku 2019 a poté, podle (ne)trvání pracovního poměru k výše uvedené ZŠ, novou nájemní smlouvu
       v souladu se „Zásadami“ MČ Praha 15, zmíněnými v bodě 3).

       Hlasování:    pro předložený návrh    6 hlasů        Michal Frauenterka, Václav Bílek, Ing. Radka
                                                                              Daníčková, David Hájek, Ing. Ladislav Linek,
                                                                              Petr Bernat

c)    KM byla předložena stížnost nájemce bytové jednotky v objektu ***** č. p. ***** na sousedícího nájemce, za opakované rušení
       silným hlukem. Tato stížnost byla MČ Praha 15 a *****, podána již v předchozích letech, byla řešena písemně i osobně, ale
       k nápravě nedošlo. Komise prostudovala obdržené podklady, byla seznámena s celkovou danou situací a dospěla k závěru,
       že OM bude opět kontaktovat oba nájemce ve snaze zajistit zlepšení občanského soužití.

d)    KM byla předložena žádost učitele ZŠ Prahy 15 o poskytnutí ubytování, s doporučením OŠKZ.

       Komise se seznámila s požadavkem a jednohlasně doporučuje žádosti vyhovět.

       Hlasování:    pro předložený návrh    6 hlasů        Michal Frauenterka, Václav Bílek, Ing. Radka
                                                                              Daníčková, David Hájek, Ing. Ladislav Linek,
                                                                              Petr Bernat

e)    KM byla předložena žádost společnosti Q-Facility a. s. o navýšení správní odměny a akceptování fakturace v programu i-DES.

       Komise se seznámila s obsahem žádosti a jednohlasně doporučuje žádosti vyhovět.

       Hlasování:    pro předložený návrh    6 hlasů        Michal Frauenterka, Václav Bílek, Ing. Radka
                                                                              Daníčková, David Hájek, Ing. Ladislav Linek,
                                                                              Petr Bernat


Termín příštího zasedání Komise majetkové je 13. 5. 2019.


Ověřil: Michal Frauenterka, předseda KM

Autor článku: oit@praha15.cz Komise majetková