Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 5 z jednání Komise majetkové

Datum jednání: 13.5.2019
Místo jednání: zasedací místnost, 7. patro, budova ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Začátek jednání: 15:00 hod.
Konec jednání: 16:50 hod.
Jednání řídil: Michal Frauenterka, předseda komise
Počet přítomných členů: 7, komise je schopná se usnášet
Přítomni dle prezenční listiny: předseda Komise: Michal Frauenterka
  členové: Václav Bílek
    Ing. Radka Daníčková
    Milan Ducko
    David Hájek
    Ing. Ladislav Linek
    Petr Bernat
Omluveni: Ing. Petr Neumann
Dále přítomni: Mgr. Aleš Cejnar, MPA, tajemník, pověřený vedením OM
při jednání bodu 1)
JUDr. Eva Průchová, referent OM
zájemci VŘ při jednání bodu 1)
Počet stran zápisu: 2
Zapsala: Ing. Věra Procházková, tajemník komise

V úvodu jednání přivítal přítomné předseda KM pan Michal Frauenterka s konstatováním, že komise je schopná se usnášet. Všichni členové obdrželi elektronicky veškeré podklady k jednotlivým bodům programu jednání předem. Program byl schválen jednohlasně.

Program jednání

1) Otevírání obálek s došlými nabídkami - VŘ na prodej areálu bývalé vodárny V Chotejně
2) Kontrola Zápisu č. 3 a č. 4
3) Úpravy Zásad pro hospodaření s majetkem MČ Praha 15
4) Různé

1) Otevírání obálek s došlými nabídkami - VŘ na prodej areálu bývalé vodárny V Chotejně

OM ÚMČ Praha 15 obdržel tři přihlášky zájemců VŘ na prodej areálu bývalé vodárny V Chotejně. Komise otevřela obálky, za přítomnosti přihlášených zájemců, prověřila formální podmínky obsažené v přihláškách, potřebné údaje byly zapsány do protokolu otevírání obálek. Materiál bude doporučen RMČ Praha 15 a následně ZMČ Praha 15.

Jednání bylo jednohlasně ukončeno s tím, že zájemci budou obeznámeni s výsledkem vyhodnocení po schválení ZMČ Praha 15, které se koná dne 19. 6. 2019.

2) Kontrola Zápisu č. 3 a č. 4

Zápisy č. 3 a č. 4 byly schváleny jednohlasně.

Komise se dále jednomyslně dohodla, že v příštích zápisech bude hlasování evidováno pouze počty hlasů.

3) Úpravy Zásad pro hospodaření s majetkem MČ Praha 15

Ve věci dalších úprav „Zásad“ MČ Praha 15 byla rozvinuta diskuze o jednotlivých bodech, zejména ohledně výše nájemného a rozvoje hodnoty nájemného. Dále byly probírány podmínky budoucích výběrových řízení na pronájem bytových jednotek domů ve správě MČ Praha 15, jako vhodné pro možné zájemce.

Komise se jednohlasně dohodla dosáhnout schválení „Zásad“ do konce měsíce června 2019 s účinností, ve věci nájemného, 90 dní po schválení.

4) Různé

a) KM byla předložena žádost předsedy bytového družstva ŠH-38 o odkup pozemku pod bytovým domem, který je v jejich vlastnictví.

Komise byla seznámena se žádostí a doporučuje vyrozumět předsedu bytového družstva, že prodej pozemku lze uskutečnit pouze za cenu v místě a čase obvyklou, na základě znaleckého posudku objednaného MČ Praha 15.

b) KM byla předložena žádost členů bytového družstva o zápůjčku nebo dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 523/331, k. ú. Horní Měcholupy, který bezprostředně přiléhá k zastavěné ploše pozemku parc. č. 523/325, jehož vlastníkem je bytové družstvo.

Komise předloženou žádost prověřila a posoudila s ohledem na již řešené obdobné případy
a jednohlasně doporučuje postupovat formou uzavření smlouvy o výpůjčce.

Hlasování:    pro předložený návrh    7 hlasů

c) KM bylo předloženo písemné vyjádření bezvýhradné podpory obyvatel domů pro znovuzavedení pátečního grilování v čase od 17:00 do 20:30 hodin, před pronajatým nebytovým prostorem, užívaným jako vinárna. Nájemce tohoto nebytového prostoru již požádal o povolení záboru části pozemku před pronajatým prostorem o výměře 2 m2, za účelem provozování grilování na plynovém grilu, a to do konce září tohoto roku.

KM byla s požadavkem již seznámena a doporučuje žádosti vyhovět.

Hlasování:    pro předložený návrh    5 hlasů
    zdržel se        2 hlasy


Termín příštího zasedání Komise majetkové je 5. 6. 2019, 16:30 hodin, zasedací místnost 7. patro.

 

Ověřil: Michal Frauenterka, předseda KM

Autor článku: oit@praha15.cz Komise majetková