Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Programové prohlášení Rady městské části Praha 15
pro období let 2018 – 2022
 
Školství, vzdělávání, volný čas a spolková činnost

* Moderní základní vzdělávání podpořené dostatečným materiálním vybavením a kvalitním personálním obsazením. * Důraz na vícezdrojové financování škol. * Podpora zdravého školního stravování. * Podpora digitálního školství. * Program získávání studentů PF pro práci učitelů na základních školách, vč. zajištění sdíleného ubytování * podpora polytechnického vzdělávání * dělené vyučování cizích jazyků * podpora celoživotního vzdělávání * pokračovat ve spolupráci s partnerskými městy

Příprava a realizace:

 • zvýšení počtu míst v mateřských školách na alespoň 1300 míst, realizace projektu mateřské školy v ulici Gercenova (objekt pro 5 tříd - 140 dětí) a řešení nedostatku míst ve školkách na Košíku
 • dokončení obnovy objektů základních škol, mateřských škol a umělecké školy včetně interiérových úprav a doplnění vybavení včetně zasíťování všech škol vysoko-rychlostním internetem, vybavení školních tříd moderními digitálními pomůckami a technologiemi
 • příprava podnětů ke změně zákonů a vyhlášek, zejména pro předškolní výchovu
 • vytvoříme lepší podmínky pro vzdělávání nadaných žáků
 • zapojení do mezinárodních projektů, spolupráce na projektech se školami partnerských měst a pokračování podpory rodilých mluvčích ve výuce,
 • zajištění dostatečného materiální vybavení školních družin a podpora mimoškolních aktivit
 • otevření školních sportovišť pro veřejnost – zajištění správců areálů,
 • dokončení bezpečnostních auditů na všech školách a podpora doporučených opatření z hlediska zabezpečení budov škol
 • modernizace školních kuchyní a jídelen ZŠ Hostivař, ZŠ Hornoměcholupská
 • výměna rozvodů ZTI, dokončení UT, ležatých rozvodů a kanalizace ZŠ Křimická
 • dokončení rekonstrukce střech – pavilon H ZŠ Nad Přehradou
 • celková modernizace rozvodů vody, topení a kanalizace ZŠ Veronské náměstí
 • pro všechny školy revitalizace venkovních prostor družin
 • rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu B a C, dokončení modernizace elektroinstalace MŠ Horolezecká
 • VZT v kuchyni MŠ Boloňská
 • prověření možností zvýšení kvality výuky na základních školách a jejich případného finančního dopadu na rozpočet MČ Praha 15 (snížení nejvyššího možného počtu žáků v třídách, bonusy pro kvalitní učitele, vybavení kabinetů učitelů kvalitní výpočetní technikou apod.)
 • otevření kurzů pro vzdělávání dospělých v oblasti výuky cizích jazyků, informačních technologií a finanční gramotnosti

Podpora, spolupráce, prosazování:

 • podpora místních spolků a školního sportu
 • podpora vzájemné návaznosti vzdělávacích programů mateřských, základních a středních škol, aby společně tvořily propojený vzdělávací systém, v mateřských školách důraz na plynulý přechod do základních škol – přípravné třídy, logopedie
 • zřízení stálých kulturních zařízení - galerie, výstavní síň, muzeum, divadelní soubory, kulturní a občanské spolky, apod.  
 • podpora mimoškolních aktivit,
 • spolupráce s metodičkou školního stravování MHMP a nutričními terapeuty,
 • podpora zvyšování prestiže pedagogických a nepedagogických pracovníků formou zajištění dobrých podmínek pro práci a další vzdělávání včetně finanční a materiální podpory
 • finanční podpora projektů mateřských a základních škol nejen z rozpočtu MČ, ale i z rozpočtu MHMP, MŠMT a fondů EU
 • průběžné vzdělávání a podpora sdílení dobré praxe zaměstnanců školních jídelen
 • pokračovat s finanční podporou rodilých mluvčí na základních školách
 • zajištění správců školních sportovních areálů
 • pokračovat ve finanční podpoře ZUŠ Trhanovské náměstí – Akademie kultury a umění pro seniory
 • podpora zavádění elektronické dokumentace
 • podpora pořádání společenských, osvětových a vzdělávacích akcí (přednáškové cykly, knižní trhy, akce pro rodiny apod.)

Zdravotnictví, rodina, sociální služby a péče o seniory

Příprava a realizace:

 • dokončení domu seniorského bydlení
 • podpora a navýšení financí na granty organizacím poskytující domácí sociální služby (hospicové, asistenční).
 • zajištění osvěty pro seniory a zdravotně postižené s cílem poskytnout ucelené informace o možnostech získání nebo zapůjčení kompenzačních pomůcek.
 • zajištění speciálních stravovacích programů pro školy, seniory a zdravotně znevýhodněné
 • pořádání a podpora přednášek a besed v MŠ, ZŠ, klubech seniorů apod.
 • vznik denního stacionáře pro seniory a zdravotně znevýhodněné
 • zlepšení přístupu do domů s byty zvláštního určení na Veronském náměstí
 • mobilní rozhlas – větší informovanost pro občany nejenom v krizových okamžicích

Podpora a iniciace:

 • podpora zvyšování kvality terénních a poradenských služeb v oblasti ohrožené mládeže vhodnými projekty. Pokračovat ve spolupráci s organizací Proxima Sociale.
 • podpora bezplatného poradenství v sociální, zdravotní, bytové a dluhové problematice.
 • Udržovat a zkvalitňovat dle potřeby bezbariérové prostředí Prahy 15.

Bydlení

Příprava a realizace:

 • revitalizace stávajícího bytového fondu
 • rekonstrukce zbývajících dvou bytových domů v ulici Herbenova
 • přestavba bytového domu Lochotínská

Územní rozvoj
„Rádi tu žijeme“

Hlavní témata

 • postupné přetváření naši MČ na svébytný celek s vlastní občanskou vybaveností umožňující dostatečné společenské a kulturní vyžití našich spoluobčanů.
 • zachování bytového fondu pro příští generace
 • kultivace ploch veřejné zeleně s cílem zvýšení její funkčnosti pro pobyt obyvatel
 • posilování obslužné funkce lokálních center na území městské části (náměstí, obchodní ulice, místa setkávání lidí apod.)
 • Vzájemné propojení Hostivaře a Horních Měcholup.  Prodloužení trasy metra, popř. jiné alternativní hromadné dopravy (doprava nové generace). Zavedení hybridní veřejné i školní dopravy
 • Výstavba školky v Hostivaři
 • Řešení Trojmezí ve spolupráci s Magistrátem. Magistrát by měl splnit slib a pozemky vykoupit
 • Hostivařská přehrada-přírodní koupaliště. Ochrana proti sinicím
 • Vhodná místa pro setkávání a aktivní odpočinek jak pro naše děti tak i dospělé. Z hluchých míst na sídlištích tvořme společně potřebný prostor pro lidi s různými zájmy. Piknikové louky, i psí parky. Vznik komunitních zahrádek s využitím vlastních kompostů.
 • Budování bezbariérových přístupů, které mohou využít jak handicapovaní spoluobčané, tak maminky s malými dětmi i senioři.

Chránit Botičsko

 • Pořízení územně plánovací dokumentace
 • řešení protipovodňových opatření v povodí Botiče a vytvoření odpočinkové zóny v této oblasti (stará hasičská zbrojnice, náměstí…) a propojení na cyklostezky
 • Náměstí v Hostivaři. (Promenáda u Švehlovy ulice a propojení obou břehů Botiče)
 • Důsledně chránit hranice přírodního parku Hostivař – Záběhlice (lesoparku), aby nebyl zmenšován a zastavován.

Nové centrum Hostivaře

 • Pořízení územně plánovací dokumentace
 • udržitelný rozvoj a revitalizace veřejného prostoru širšího okolí nádraží Hostivař včetně lokality U Forstu (tramvaj, metro, vysokorychlostní vlaky)
 • Příprava na 2. kolo připomínkování – Veřejné projednání Metropolitního plánu
 • Vzniknou podklady, které budou sloužit projektantům při tvorbě návrhů

Prostředí pro život, doprava a koordinace strategických projektů

   Veřejný prostor pro občany, čistý, bezpečný, zelený, komunitní

společně s občany tvořme vhodná místa pro setkávání a aktivní odpočinek jak pro naše děti tak i dospělé, z hluchých míst na sídlištích tvořme společně potřebný prostor pro lidi s různými zájmy (nejen dětská hřiště, ale i street, workout nebo další různorodé volnočasové aktivity)

 • záměry městské části ve veřejném prostoru
   
  • pokračovat v revitalizaci Hostivařské pláže a návazných obslužných staveb (parkoviště, komunikace, hřiště, restaurace, volnočasové aktivity),
  • hřiště pro ty nejmenší, revitalizace sídlištních veřejných prostranství
  • piknikové louky, ale i psí parky
  • promenáda u Švehlovy ulice a propojení obou břehů Botiče
  • promenáda a park v okolí Veronského náměstí
  • protihluková ochrana v okolí školky na Trhanovském náměstí
  • přírodní koupaliště, občerstvení a veřejné WC u odpočinkového mola na Hostivařské přehradě
    
 • důraz na údržbu stávající zeleně a výsadbu nové - zkvalitnit péči o stávající zeleň a vhodně a s rozumem provádět výsadbu nové zeleně

Podpora, spolupráce a prosazování:

 • podpora výstavby Pražského okruhu (prioritně etapy 511), Hostivařské spojky a navazujících komunikací včetně městského okruhu - tyto stavby jsou pro MČ Praha 15 klíčové, odklonění tranzitní dopravy přinese občanům naší městské části zlepšení dopravní obslužnosti. Budeme však při stavbách trvat na ochraně občanů před nežádoucími vlivy v jejich průběhu, jako je např. hluk a prach
 • parkování pro domácí a podpora výstavby sítě tranzitních P+R parkovišť - cílem výstavby P+R je zklidnění tranzitní osobní dopravy přes městskou část, dále také usnadnění mobility občanů městské části při cestě do centra Prahy a mimo Prahu, a v neposlední řadě i omezení parkování mimopražských vozidel v sídlištní zástavbě
 • již schválených připomínek městské části k návrhu nového územního plánu a jejich zpracování do souhrnné, alternativní úpravy územního (metropolitního) plánu jako podklad pro další fáze procesu jeho schvalování s důrazem na:
  • podporu dokončení páteřní silniční sítě k odvedení tranzitní dopravy z obydlených území včetně odklonu kamionové dopravy z překladiště kontejnerů v Uhříněvsi - ve spolupráci s okolními MČ (Petrovice, Uhříněves) podpoříme projekt přeložky ulice Hornoměcholupská, přínosem občanům bude zklidnění dopravy a vyvedení tranzitní dopravy mimo obytnou zástavbu
  • zavedení územních rezerv pro změnu a doplnění dopravní sítě zmírňující vliv tranzitní dopravy na obydlená území
  • podporu změn trasování rychlovlaku včetně alternativy vedení metra do Hostivaře a Horních Měcholup
  • podporu zavedení hybridní veřejné i školní dopravy
  • podporu přípravy a realizace protipovodňových opatření, projektů pro lepší hospodaření s vodou, ale i prvků protipožární infrastruktury
  • dlouhodobou koncepci městských a lokálních parků
 • zajistíme likvidaci zeleného odpadu instalací veřejných kompostérů nebo dotací na kompostéry individuální. Podporujeme vznik komunitních zahrádek s využitím vlastních kompostů.
 • aktivně podporovat budovaní protihlukových a protiprachových zábran (nejen betonových) na kritických místech
 • podpora opatření pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v dopravě na obytných ulicích (místní komunikace kategorie C a D)
 • podpora realizace ucelených částí tras pro cyklisty a jejich samostatného vedení v dopravně konfliktních úsecích
 • budeme usilovat o doplnění chybějícího osvětlení; jde nejen o komfort občanů, ale také o zvýšení jejich bezpečnosti
 • podpoří preventivně výchovné akce Městské policie a Policie ČR zaměřené na
 • bezpečnost a dopravní výchovu mládeže; zároveň podpoří i akce zaměřené na bezpečnost seniorů

Živnosti a řemesla

 • podpora a ochrana drobného a středního podnikání na území Prahy 15
 • vytváření podmínek pro doplňování živnostenských a řemeslných služeb
 • odborná pomoc při startu živností

Bezpečnost, finance a státní správa

Oblast bezpečnosti je jednou ze základních programových priorit Rady MČ Praha 15 pro volební období 2018 - 2022. Velmi dobře si uvědomujeme, jak důležitý je pro naše občany, pocit bezpečí.

       Realizace:

 • dokončení služebny MP na sídlišti Košík
 • rekonstrukce prostor služebny PČR v ulici Milánská
 • pomoc MČ s řešením bytové otázky zaměstnanců bezpečnostních složek
 • analýza funkčnosti a účinnosti kamerového systému
 • připravíme informační a komunikační systém SMS zpráv, které budou automaticky informovat o kulturních, společenských akcích i o případných živelných pohromách, haváriích, výlukách a objížďkách apod.

       Podpora, spolupráce a prosazování:

 • zajištění stability finančních zdrojů rozpočtu městské části. Budeme požadovat od vedení hl. m. Prahy zvýšení příjmů na výkon státní správy pro MČ Praha 15.
 • podpora dobrovolných hasičů a vodních záchranářů
 • podpora úzké spolupráce s Besipem a IZS
 • podpora projektů prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti