Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

13. RMČ ze dne 26.6.2002

R-1692 Mimořádné odměny zaměstnanců Centra sociální ošetřovatelské pomocí Praha 15

R-1693 Návrh na poskytnutí místa na ubytovně MČ Praha 15, Štěrboholská 430

R-1694 Návrh na poskytnutí obecního bytu vel. 1+1 z bytového fondu MČ Praha 15

R-1695 Pronájem pozemků pod garážemi a zahrádek v ulici Hostišovská CP 731 - 737
Materiál byl stažen z programu jednání.

R-1698 Zahrádka k restauraci v části l. nadzemního podlaží hospodářského pavilonu
Golfová 910, Praha 10 - žádost o nájem části pozemku - předložení návrhu
smlouvy o nájmu - Míka Pavel

R-1699 Odpis výše pohledávek jednotlivých nájemníků v bytovém fondu MČ Praha 15

R-1700 Nebytový prostor v přízemí domu Veronské nám 332 Praha 10 - předložení
návrhu smlouvy o nájmu NP - Palacký Pavel

R-1701 Vyhodnocení VŘ "Byt Hostivařská 204"

R-1702 Objednávka opravy památníků 1. a 2. světové války v Hostivaři
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1703 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce ZS Veronské nám. -
výměna hlavních rozvodů ZTI v kolektoru"

R-1704 Fakturace servisních činností za květen 2002

R-1705 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Výstavba krytů
chodníků Horní Měcholupy III. etapa"

R-1706 Podpis smlouvy o výpůjčce pozemků mezi MČ Praha 15 a IROP, k realizaci
výstavby chodníků při komunikacích ve staré zástavbě Horní Měcholupy

R-1707 Vypsání výběrového řízení na akci "Rekonstrukce KC Varta - III. etapa"

R-1708 Projednání pronájmu volného nebytového prostoru v objektu Livornská 439 v
Praze 10 - pí Veselá Květoslava - masérské služby a poradenství

R-1709 Nájemní smlouvy k nově zbudovaným bytům Hostišovská 731 - 737

R-1710 Objednávka projekčních prací akce školství

R-1711 Prominutí poplatků z prodlení u dvou žádostí

R-1712 Prominutí poplatku z prodlení v částce 6.827,-Kč váznoucího na bytě č. l,
Livornská 432, Praha 10

R-1713 Prominutí poplatku z prodlení v částce 20.027,- Kč váznoucího na bytě č. 6,
Livornská 441, Praha 10

R-1714 Prominutí poplatku z prodlení v částce 9.044,- Kč váznoucího na bytě č. 24,
Janovská 402, Praha 10

R-1715 Prominutí poplatku z prodlení v částce 9.727,- Kč váznoucího na bytě č. 10,
Neapolská 327, Praha 10

R-1716 Prominutí poplatku z prodlení v částce 9.021 Kč váznoucího na bytě č. 15,
Milánská 462, Praha 10

R-1717 Návrh smlouvy na provedení auditu účetní závěrky MČ Praha 15 za rok 2002

R-1718 Hospodářský výsledek MČ Praha 15 za rok 2001 ve schvalovacím řízení

R-1719 Přechod nájmu bytu č. 20, vel. 2+1, Janovská 402 Praha 10 po odstěhování
nájemce

R-1720 Návrh na přijetí žádosti o byt pana Jana Jonáka a její zařazení do evidence
žadatelů

R-1721 Zřízení Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

R-1722 Pronájem bytu č. 4, Dolnoměcholupská 215, Praha 10 vybranému uchazeči

R-1723 Pronájem bytu č. 3, Janovská 400, Praha 10, vybranému uchazeči

R-1724 Schválení smlouvy s Czech Casinos a.s. o přijetí částky Kč 200.000,- na
dostavbu a kompletaci trenažéru lezecké stěny Jakub

R-1725 Rozpočtová opatření

R-1726 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 523/15 a 523/16 v k.ú. Horní Měcholupy od
MF ČR ve prospěch MČ Praha 15

R-1727 Záměr výstavby na pozemku parc. č. 266/1 v k.ú. Hostivař

R-1728 Jmenování do funkce vedoucí OÚR Ing. arch. Doubkové

R-1729 Revokace usnesení R-1629 z 29.5.2002
Návrh na pronájem volné nedokončené stavby NP Neapolská 328, Praha 10 -
Věra Chalupová - prodejna a půjčovna čističů koberců
Materiál byl stažen z programu.

R-1730 3. etapa privatizace bytového fondu MČ Praha 15 - kupní smlouvy: Janovská 398
- 400, Janovská 401 - 402, Praha 10

R-1731 Souhlas se sídlem společnosti Marvel Credit Praha
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2002

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 165,99kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno