Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

14. RMČ ze dne 24.7.2002

R-1696 Informace o obsahu a rozsahu došlých stížností, petic a podnětů na ÚMČ Praha
15 za I. pololetí 2002

R-1697 Informace o provedených kontrolních akcích OKP za I. pololetí 2002 a návrh
plánu kontrolní činnosti na II. pololetí 2002

R-1702 Objednávka opravy památníku 1. a 2. světové války v Hostivaři


R-1737 Schválení změn v příloze č. 1 Vyhlášky hl. m. Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává tržní řád ve znění pozdějších předpisů

R-1738 Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10

R-1739 Odpis závazků MČ Praha 15 z hospodářské činnosti

R-1740 Úhrada vzniklé pojistné škody

R-1741 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí roku 2002

R-1742 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Rekonstrukce KC
Varta - III. etapa"

R-1743 Prominutí úroků z prodlení za pronájem zahrádky

R-1744 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene

R-1745 Prodej nemovitostí v rámci 3. etapy privatizace: "Veronské nám. 336 - 338, Praha
10"

R-1746 Vypsání výběrového řízení na akci "MŠ Libkovská - zateplení objektu"

R-1747 Návrh změny rozpočtu VHČ MČ Praha 15 k 1.7.2002

R-1748 2. a 3. etapa privatizace bytového fondu MČ Praha 15 - kupní smlouvy: Livornská
438 -441, Veronské nám. 330 -332, Praha 10

R-1749 Prominutí poplatku z prodlení

R-1750 Rozpočtová opatření

R-1751 Uzavřená splátková dohoda s nájemníkem bytu v majetku svěřeném MČ Praha 15

R-1752 Finanční vypořádání a audit MČ Praha 15 za rok 2001

R-1753 Provedení výměny části oken v budově úřadu MČ Praha 15

R-1754 Schválení návrhu novely vyhlášky hl. m. Prahy č.55/2000, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

R-1755 Rozbor hospodaření k 30.6.2002

R-1756 Dodatek č. 6 k SOD na rekonstrukci SOJ Parmská a Janovská

R-1757 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy - část II. nadzemního
podlaží - Boloňská 310, Praha 10
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2002

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 120,85kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno