Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

15. RMČ ze dne 7.8.2002

R-1609 Prominutí poplatku z prodlení v částce 79.554,- Kč váznoucího na bytě č. 27, Janovská 367, Praha 10

R-1758 Odpis nevymahatelných pohledávek MČ Praha 15 z hospodářské činnosti -
Vajdova 1034 - 1036 a Loučimská 1049 - 1052, Praha 10

R-1759 Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská 457, Praha 10, byt č. 3

R-1760 Odpis nevymahatelných pohledávek MČ Praha 15 z hospodářské činnosti -
Boloňská 302, Praha 10

R-1761 Prodej nemovitostí v rámci 3. etapy privatizace: Veronské nám. 333 - 335, Praha
10

R-1762 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce Oprava TV Horní
Měcholupy - III. etapa

R-1763 Výměna bytů mezi paní Věrou Kšandovou, Jakutská 1202/15, Praha 10 /byt č.1/ a
panem Jaroslavem Čaňkem, Livornská 440, Praha 10 /byt č.11/

R-1764 Dodatek č. 2 k SOD na výměnu rozvodů ZTI v ZŠ Veronské nám.

R-1765 Rozbor čerpání rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 15 za I. pololetí
2002

R-1766 Harmonogram hlavních úkolů k organizačně technickému zabezpečení voleb do
Zastupitelstva městské části Praha 15 a Zastupitelstva hl. m. Prahy

R-1767 Schválení návrhu novely vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1991 Sb. hl. m.
Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších
předpisů

R-1768 Záměr výstavby na pozemku parc. č. 266/1 v k. ú. Hostivař - objednávka
dokumentace pro ÚR

R-1769 Fakturace servisních činností za červen 2002

R-1770 Podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/83/99/HP uzavřené mezi MČPraha 15
a HOSTALEK-WERBUNG, s.r.o. - na doplnění "Městského informačního a
organizačního systému
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2002

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 88,56kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno