Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

18. RMČ ze dne 25.9.2002

R-1791 Prodej nemovitostí v rámci 3. etapy privatizace: Záveská 872, Neapolská 324 -
325, Neapolská 326 - 327, Neapolská 328 - 329, Praha 10

R-1792 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle § 698 občanského zákoníku - pí Alice
Černá, Dolnoměcholupská 217, Praha 10

R-1793 Žádost o uzavření splátkové dohody - Boloňská 302, byt č. 2 a Vajdova 1034, byt
č. 9, Praha 10

R-1794 Přechod nájmu obecního bytu č. 3, vel. 1+1, Štěrboholská 430/36, Praha 10 ,
po úmrtí nájemce

R-1795 Návrh na přijetí žádosti o byt paní Mgr. Heleny Dvořákové a její zařazení
do evidence žadatelů

R-1796 Žádost o souhlas s pokračováním podnájmu obecního bytu č.7, vel. 2+1 v Praze
10, Štěrboholská 430/30

R-1797 Návrh na poskytnutí místa na ubytovně MČ Praha 15, Štěrboholská 430

R-1798 Fakturace servisních činností za srpen 2002

R-1799 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Výměna lodžiemi
nechráněných oken západní části budovy Úřadu MČ Praha 15"

R-1800 Rozšíření počtu mobilních telefonů pro krizové řízení

R-1801 Převod správy movitého majetku pro potřeby SDH

R-1803 Přechod nájmu bytu č.2, vel.1+1, Janovská 366, Praha 10 po úmrtí nájemce

R-1804 Dohody o narovnání mezi MČ Praha 15 a BD Janovská - střed, BD Janovská 401,
402

R-1805 Dolnoměcholupská 215, Praha 10 - ubytovna - dluh na nájemném

R-1806 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci

R-1807 Vývoj stavu neplatičů z bytů v majetku svěřeném MČ Praha 15

R-1808 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle § 698 občanského zákoníku - pí
Květuše Bušová, Herbenova 721, Praha 10

R-1809 Objednávka projektových prací - MŠ Boloňská 313

R-1810 Smlouva mezi MČ Praha 15 a ČSTV o předání díla provedeného v rámci
investiční akce v objektu Trhanovské nám. 179, Praha 10
Materiál byl stažen z programu jednání.

R-1811 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "U Továren 663"

R-1812 Poskytnutí slevy na místním poplatku za užívání veřejného prostranství
pro umístění cirkusu Sultan na Veronském nám.

R-1813 2. a 3. etapa privatizace bytového fondu MČ Praha 15 - kupní smlouvy:
Milánská 458-460, Veronské nám. 333-335, Veronské nám. 336-338, Praha 10
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2002

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 117,54kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno