Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

20. RMČ ze dne 23.10.2002

R-1564 Objednávka projekčních prací - knihovna v ZŠ Křimická

R-1802 Kupní smlouvy k částem pozemku parc. č. 266/1 v k.ú. Hostivař

R-1837 Dodávka kopírovacího stroje dle § 50 zák. č. 199/94 Sb. v platném znění

R-1838 Fakturace servisních činností za září 2002

R-1839 Nákup HIM a DHIM pro sociálně ošetřovatelskou jednotku Parmská Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

R-1840 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle § 698 občanského zákoníku - pí
Lišáková , Boloňská 312, Praha 10

R-1841 Prominutí poplatku z prodlení v částce 96.394,- Kč váznoucího na bytě č. 3,
Janovská 398, Praha 10

R-1842 Prominutí poplatků z prodlení u dvou žádostí

R-1843 Prominutí poplatku z prodlení v částce 11.112,- Kč váznoucího na bytě č. 18,
Janovská 371, Praha 10

R-1844 Návrh odpisu nákladů na neuskutečněné investice

R-1845 Golfová 910, Praha 10 - sportovně relaxační centrum - nájemce Radek Materna -
úhrada nákladů na technické zhodnocení, předložení návrhu dodatku č. 1 smlouvy,
rozšíření činnosti

R-1846 Smlouva o zajištění lékařské služby první pomoci

R-1847 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, vel. 3+1, Hostišovská 731/7, Praha
10

R-1848 Objednávka rekonstrukce povrchu části chodníku před objektem knihovny
Herbenova 27, Praha 10

R-1849 Rozpočtová opatření

R-1850 Revokace usnesení R-1776 ze dne 28.8. 2002
Pronájem zahrádek, pozemků pod garážemi a garáží v ulici Hostišovská, Praha 10

R-1851 Pronájem bytu č.8, Záveská 872/4, Praha 10, vybranému uchazeči

R-1852 Kontrola ve správní firmě Liga servis, s.r.o.

R-1853 Kontrola v příspěvkové organizaci CSOP, Janovská 468, Praha 10

R-1854 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 148/01
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1855 Revokace usnesení R-516 ze dne 6.3.2000
Přechod práva nájmu obecního bytu č. 14, Janovská 368, Praha 10

R-1856 Smlouvy o postoupení pohledávek váznoucích MČ Praha 15 v privatizovaných
domech

R-1858 Stanovisko k výstavbě víceúčelové plochy pro nekryté sportovní zařízení
Materiál byl stažen z programu jednání.

R-1859 Vyúčtování IV. ročníku Dnů Prahy 15
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2002

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 116,95kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno