Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

40. RMČ ze dne 14.7.2004

687 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2004

688 Návrh na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku č. parc. 1890 v k.ú. Hostivař, Praha 10

689 Návrh na změnu platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1694/1, 1694/2, 1703/5, k.ú. Hostivař, Praha 10
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

690 Návrh na změnu platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1713/1, 1717/1, 1722, 1716/1, 1714, k.ú. Hostivař, Praha 10

691 Návrh změny rozpočtu VHČ MČ Praha 15 k 1.7.2004

692 Stanovisko k úplatnému převodu objektu na pozemku parc. č. 539/7 v k.ú. Horní Měcholupy

693 I. etapa privatizace bytového fondu MČ Praha 15 - kupní smlouva: Štěrboholská 1395, Praha 10

694 Nájemní smlouva k pozemkům parc. č. 1485/5 a 1485/6 v k.ú. Hostivař

695 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Nad Přehradou“
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

696 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce „MŠ Parmská 389 - rekonstrukce“

697 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce „ZŠ Kozinova - výměna oken pavilonu C“

698 Návrh smlouvy o dílo - realizace dodávky a montáže měřící a regulační techniky v objektu Tesaříkova 1028

699 Návrh smlouvy o dílo - odstranění havarijního stavu bojlerové stanice - rekonstrukce technologické části centrálního ohřevu TUV v objektu Tesaříkova 1028

700 Prodej objektů Dolnoměcholupská čp. 215 a Dolnoměcholupská čp. 217, Praha 10

701 Plnění plánu kontrolní činnosti za I. pololetí 2004

702 Pronájem bytu v Ravennské 320, Praha 10, vybranému uchazeči

703 Úprava křižovatky Pražská - Švehlova - trvalý zábor stavby

704 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce „Úprava jižní části 2. NP budovy úřadu MČ Praha 15
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 101,95kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno