Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

41. RMČ ze dne 4.8.2004

705 Finanční vypořádání a audit MČ Praha 15 za rok 2003

706 Rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 za I. pololetí 2004

707 Oprava plotu a opěrné zdi u objektů U Továren čp. 662 a 663

708 Oprava památníků na území MČ Praha 15

709 Žádost o uzavření splátkové dohody - byt č. 2, Dolnoměcholupská 217, Praha 10

710 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2004

711 Rozpočtová opatření

712 Předložení návrhu dodatku č. 1 smlouvy č. 775/2004 o nájmu nebytových prostor - lékárna Tesaříkova 1027/2, Praha 10 - žádost spol. TODA, s.r.o. o snížení nájemného

713 Ukončení nájmu zahrádky paní Tomášové

714 Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavby a provozování vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku parc. č. 580/4 v k.ú. Horní Měcholupy
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 68,13kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno