Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

48. RMČ ze dne 18.11.2004

789 Nákup digitální telefonní ústředny pro CSOP

790 Uzavření dodatku č. 1/04 ke smlouvě č. 840/2004-CDV

791 Odměny členů komisí a výborů

792 Souhlas s výjimečně přípustnou stavbou - vestavba restauračních prostor do stávajícího ubytovacího zařízení Oceán, s.r.o., Hornoměcholupská 497/1, Praha 10

794 Řešení rozvoje IS Úřadu MČ Praha 15

795 Smlouva o dílo s formou COOP THERM s.r.o.

796 Nákup konvektomatu do kuchyně CSOP

797 Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15

798 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o energetických službách mezi MČ Praha 15 a MVV
Energie.CZ
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

800 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 15 a Český telecom, a.s. k pozemku parc. č. 580/1 v k.ú. Horní Měcholupy

801 Prodej garáže č. 19 na pozemku parc. č. 1073/1 v k.ú. Hostivař

802 Výkon autorského dozoru při realizaci akce „Kobylákova čp. 745 a 746 - rekonstrukce“

803 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 642/03

804 Zákon o DPH

805 Čerpání investiční části rozpočtu v kapitole školství

806 Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2005

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 81,46kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno