Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

45. RMČ ze dne 24.9.2008

R-659         Revokace usnesení číslo  R - 115 ze dne 14.3.2007
                  Pravidla pro stanovení úlevy místního poplatku za užívání veřejného              
                  prostranství  na  území  MČ Praha 15  a  stanovení  maximální  úlevy  a prominutí 
                  místního poplatku
          Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do vyjádření MHMP.
 
R-746        Návrh na poskytnutí ubytovací jednotky č. 16, vel. 0+1 v ubytovně MČ Praha 15,
                  Štěrboholská  430/34, Praha 10
 
R-747        Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, Milánská 418, Praha 10          
 
R-748        Smlouva o poskytování služby Legislativa a dokumentace ISVS
                                                                                                             
R-749       Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha
                 15                        
 
R-750        Souhlas zřizovatele ZŠ Křimická s uzavřením nájemní smlouvy k části pozemku parc. č.  523/295 v k. ú. Horní Měcholupy
 
R-751        Objednávka výkonu prací technického dozoru při realizaci akce „Rekonstrukce
                  Herbenova  čp.  725, 726“
 
R-752        Objednávka stavebních prací v rámci realizace  akce „Tenisová 981 – výměna oken objektu“        
 
R-753        Žádost o uzavření splátkové dohody – Livornská 422, byt č. 11 a Livornská 422, byt. č. 8, Praha 10
 
R-754        Movitý majetek SOZ Tesaříkova 1028, Praha 10    
 
R-755        Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1353/07             
 
R-756       Smlouva o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM Klient-Aplikační server-SQL serveru a jeho servisu
  
R-757        Portál přepažení druhé vstupní haly budovy ÚMČ Praha 15
 
R-758        Vstupní portály budovy ÚMČ Praha 15 do ulice Boloňské
 
R-759        Tvorba a použití fondů v CSOP – porušení rozpočtové kázně
 
R-760       Služební cesta do Žiliny ve dnech 1. – 5. října 2008 
 
R-761       Služební cesta do Vídně ve dnech 2. - 5. října 2008 
 
R-762       Objednávka výroby jednotlivých prvků projektu „historická stezka a hradiště“
 
R-763        Rozpočtová opatření                                                  
 
R-764      Návrh koncepce majetkového uspořádání předzahrádek bytových domů na území MČ  Praha 15

                  Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 8.10.2008

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2008

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 96,56kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno