Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

46. RMČ ze dne 8.10.2008

R-764        Návrh koncepce majetkového uspořádání předzahrádek bytových domů na území                
                  MČ Praha 15
 
R-765        Schválení smlouvy o výpůjčce – částí pozemků parc. č. 1818/162 a 1818/166              
                  v k. ú. Hostivař      
 
R-766        Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2581/11 v k. ú. Hostivař
 
R-767        Stanovisko k úplatnému převodu či dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č.
                  1180/2 a 2669/28 v k. ú. Hostivař
 
R-768        Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2435/6, 2435/8 a části 2656/1
                  v k. ú. Hostivař  
 
R-769        Prodej pozemku parc. č. 1047/16 v k. ú. Hostivař   
                                                                                                  
R-770        Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu částí pozemků – nájemní smlouva č. 1019/05 k. ú. Hostivař
 
R-771        Doplnění vyvolávacího systému
 
R-772        Odměny ředitelům mateřských škol a základních škol za II. pololetí školního roku 2007/2008
                                             
R-774        Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, Milánská 451, Praha 10                                           
R-775        Objednávka stavebních prací v rámci úpravy přízemí objektu Janovská 486
 
R-776        Stavební práce spojené s přepažením druhé vstupní haly budovy ÚMČ Praha 15
     
R-777        Výměna dveří bočního vstupu do budovy ÚMČ Praha 15
 
R-778        Přechod nájmu bytu č. 1, vel. 2+1, Herbenova 711/49, Praha 10, po úmrtí nájemce
 
R-779       Návrh na vyřazení žádosti o nájem bytu z evidence žadatelů
 
R-780        Sleva z nájemného v bytech Herbenova 725 a 726 v Hostivaři po dobu provádění rekonstrukce objektu
 
R-781        Nabídkové řízení na obsazení volného bytu             
                                                                                                    
R-782        Návrh na poskytnutí 1 bytu z výstavby hl. m. Prahy
 
R-783        Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 575 ze dne 30.4.2008        
                  Souhlas s umístěním sídla společnosti TENNIS SPORT ŠTĚPÁNEK, s. r. o.
 
R-784         Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 497 ze dne 7.2.2008         
Novela Pravidel pronajímání nebytových prostor a budov svěřených do správy MČ Praha 15
      Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 20.10.2008.
 
R-785        Prodej části pozemku parc. č. 1818/139 v k. ú. Hostivař
 
R-786        Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 305, obj. B, Janovská 486, Praha 10
 
R-787        Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14,  Milánská 412, Praha 10
 
R-788        Vyhodnocení nabídkových řízení na obsazení volných bytů  
                                                       
R-789        Nástěnný kalendář MČ Praha 15 na rok 2009         
 
R-790       Smlouva o výkonu dotačního managementu          
                                                                                                 
R-791       Objednávka projektové dokumentace pro realizaci projektu „Využití obnovitelných
                  zdrojů energie v budovách MČ Praha 15“                       
 
R-792        Služební cesta řidičů do Žiliny a Vídně      
 
R-793        Souhlas s výstavbou tenisové přetlakové haly ve sportovním areálu Hornoměcholupská
 
R-794        Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 754 ze dne 24.9.2008
                  Movitý majetek SOZ Tesaříkova 1028, Praha 10

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2008

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 137,04kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno