Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

47. RMČ ze dne 22.10.2008

R-784        Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 497 ze dne 7.2.2008
                  Novela Pravidel pronajímání nebytových  prostor  a budov svěřených do správy
                  MČ Praha 15
                  Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 5.11.2008.
     
R-795        Smlouva č. 1505/08, uzavřené mezi MČ Praha a firmou Ladislav Řehák – REKULT
 
R-796        Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 710/03, uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou
                  Lubomír Španihel – IRIS
 
R-797        Schválení podpisu smlouvy o dílo č. 1539/08 „ Oprava komunikací v majetku MČ
      Praha 15“ uzavřené mezi MČ Praha 15  a firmou CHIC, s. r. o., Tuchoměřice,  
      Praha – západ, Pod Lesem 109, v celkové ceně včetně DPH 19% 166.936,10 Kč
 
R-798       CSOP – návrh na odprodej dvou motorových  vozidel
 
R-799        Oprava vstupních schodišť Livornská 421-429  
 
R-801        Pořízení vánočních dekorů                                        
     
R-802        Objednávka projektové dokumentace akce  „Doplnění infrastruktury Myšlínská“                      
 
R-803        Prominutí poplatků z prodlení – byt č. 7 a byt č. 55,  Milánská 451, Praha 10
 
R-804        Žádost  o  uzavření  splátkové  dohody  - byt č. 12, Milánská 413, Praha 10
 
R-805        Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, Milánská 413, Praha 10
 
R-806        ZŠ Křimická – havárie kanalizace     
 
R-807        Rozšířený dotisk knihy Antonín Švehla a Hostivař      
 
R-808          Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další              
                  zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
      s biometrickými údaji“ uzavřené dne 21.4.2006 mezi Státní tiskárnou cenin, 
      jako poskytovatelem (evidovaná u poskytovatele pod č. 53/2006/CDBP/OÚ)
      a Městskou částí Praha 15, jako příjemcem 53-1/2006/CDBP/OÚ
                       
R-809        Žádost o prominutí pohledávky – úroku z prodlení Kč 10.541,-                                                                
R-810        Poznávací pobyt v Bruselu ve dnech 5. – 9.11.2008
 
R-811        Objednávka inspekčních prohlídek výtahů v bytových domech Milánská 410 - 420, Livornská 421 - 429 a Livornská 451, Praha 10
 
R-812        Návrh na uzavření 2 nájemních smluv k bytům zvláštního určení v objektu Janovská 486 v Praze 10
 
R-813        Objednávka prací technického dozoru při realizaci akce „TV Hostivař – Herbenova“
  
R-814        Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1353/07

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2008

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 99,71kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno