Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

48. RMČ ze dne 5.11.2008

R-784        Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 497 ze dne 7.2.2000
                  Novela Pravidel pronajímání nebytových  prostor  a budov svěřených do správy
                  MČ Praha 15               

R-800       Škodní komise

R-815       Umístění sídla firmy Bohuš Simandl s. r. o., Livornská 424, Praha 10 – vydání
                 souhlasu

R-816       Rozpočtová opatření

R-817       Smlouva o financování projektu „Využití  obnovitelných zdrojů energie
                 v budovách  MČ Praha 15“ v rámci OPPK

R-818        Schválení Smlouvy o zřízení práva věcného břemene stavby, provozování, údržby
                  a oprav podzemního komunikačního vedení  na pozemcích parc. č. 510/6, 580/1, 580/4
                  a 601/144 v k. ú. Horní Měcholupy

R-819       Schválení  Smlouvy o  smlouvě budoucí  o zřízení práva věcného břemene stavby
                 a provozování vjezdu a výjezdu  na  části  pozemku  parc. č. 523/270
                 v k. ú. Horní Měcholupy                        

R-820       Smlouva o nájmu bytu obsazeném v nabídkovém řízení

R-821       Záměr pronájmu nových bytů Herbenova čp. 725 a 726, Praha 10

R-822       Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 812 ze dne 22.10.2008
                 Návrh  na  uzavření  2  nájemních   smluv  k  bytům zvláštního  určení  v objektu
                 Janovská 486, Praha 10

R-823       Souhlas s umístěním reklamních zařízení ve sportovním areálu Hornoměcholupská

R-824       Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2008
                 Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 19.11.2008

R-825       Výpověď Mandátní smlouvy č. 1384/2008             

R-826        Vyhodnocení nabídkového řízení na obsazení volného bytu

R-827       Vánoční divadelní představení pro zaměstnance Úřadu MČ Praha 15           

R-828       Návrh úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – správní  území
                 Městské části Praha 15, katastrální území  Horní Měcholupy, č. parc. 544/46,
                 544/40, 544/48, 544/42, 539/20 a 570/3, při ulici Hornoměcholupská – úprava
                 koeficientů míry využití území z SV – E na SV - G

R-829      Využití uvolněných prostor v objektu Golfová 910

R-830      Akce „Vánoce na městské části Praha 15“

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2008

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 99,46kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno