Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

49. RMČ ze dne 19.11.2008

R-824       Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2008

R-831       Mandátní smlouva o výkonu zadavatelských činností v průběhu zadávání veřejné zakázky

R-832       Nájemní smlouva k části hospodářského pavilónu objektu Golfová 910

R-833       Rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 k 30.9.2008

R-834       Mandátní smlouva o výkonu zadavatelských činností v průběhu zadávání veřejné zakázky „Dočasná odstavná stání – sídliště Košík (Doupovská – Toulcův Dvůr)“

R-835      Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15  v roce  2009

R-836      Vyhodnocení plánu oprav, rekonstrukcí a investic na komunikacích MČ Praha 15
                a na komunikacích ve správním území ÚMČ Praha 15 za rok 2008 a plán na rok 2009

R-837      Rozpočtové provizorium na rok 2009

R-838      Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, Štěrboholská 430/32, Praha 10

R-839      Přechod   nájmu  obecního bytu  č. 5,  vel. 2+1,  U Továren 662/16, Praha 10   po
               odstěhování nájemce

R-840      Souhlas se stavebními úpravami na pozemku parc. č. 266/2 v k. ú. Hostivař

R-841      Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1472/08

R-842      Malování společných prostor bytového domu Milánská 451, Praha 10

R-843      Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, Livornská 429, Praha 10

R-844      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1305/07

R-845      Etapizace akce „Dokončení rekonstrukce MŠ Parmská 389“

R-846     Žádost  o  uzavření  splátkové  dohody  -  byt č. 9,  Štěrboholská 430/32, Praha 10

R-847      Havárie kanalizace v pavilónu 1. stupně ZŠ Nad Přehradou 469

R-848      Ubytovna MČ Praha 15, Štěrboholská 430, Praha 10  - zvýšení úhrady za ubytování
               od 1.1.2009

R-849      Oznámení o budoucím vstupu nového nájemce, Mediclinic a. s., do práv
                a  povinností nájemní smlouvy s MUDr. Hanou Markupovou, Boloňská 312, Praha 10

R-850      Bezbariérové rampy - Boloňská

R-851      Návrh Podpisového řádu Úřadu městské části Praha 15

R-852      Uzavření smluv o provozování plynárenského zařízení mezi MČ Praha 15
                a PP distribucí a. s.

R-853       Dary pro členy Zastupitelstva MČ Praha 15
                 Materiál nebyl schválen.

R-854       Smlouva o dílo – Chemické čištění ÚT a TÚV v objektu Janovská 486, Praha 10

R-855       Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 15 k 31. 12. 2008
                 Příloha 1, příloha 2.

R-856       Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy – koncept – 1. čtení – správní
                 území Městské části Praha 15, katastrální území Hostivař a Horní Měcholupy
                 širší  vztahy – připomínky   pro zpracovatele ÚPn –  Útvar rozvoje města

R-857       Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, Milánská 451, Praha 10

R-858       Rozpočtová opatření

R-859       Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, Livornská 422, Praha 10

R-860       Prodej služebního motorového osobního vozidla Škoda Felicia

R-861       Revokace usnesení zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-64 ze dne 10.9.2008
                 Prodej pozemků parc. č. 1818/92, 1818/93 a budovy čp. 1028 v k. ú. Hostivař

                 Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.
                 Bude stanoven termín mimořádné RMČ.


R-862       Žádost  o  uzavření  splátkové  dohody  - RZ Hostivař

R-863       Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu

R-864       Rozšíření projektu Revitalizace území Kozinova – meandry Botiče
                 o protipovodňová  opatření

R-865        Darovací smlouva – pan Antonín Švehla

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2008

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 18,33kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 60,28kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno