Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

50. RMČ ze dne 3.12.2008

R-659        Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 číslo R-115 ze dne 14.3.2007
                  Pravidla  pro stanovení úlevy místního poplatku za užívání veřejného
                  prostranství  na  území  MČ Praha 15  a  stanovení  maximální  úlevy     
                  a prominutí místního poplatku.

R-866        Stanovisko k úplatnému převodu či pronájmu pozemků parc. č. 2077 a 2078 v k. ú.
                  Hostivař.

R-867        Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene umístění stavby,
                  jejího provozu, oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly – rekonstrukce ulice
                  Kunická

R-868        Revokace části usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 822 ze dne 5.11.2008 a
                  Návrh  na  uzavření   smlouvy  o nájmu k bytu  zvláštního  určení  v objektu  
                  Janovská 486 v Praze 10

R-869        Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1650 v k. ú. Hostivař

R-870         Dodatek č. 1 k SoD č. 1518/08
 
R-871         Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 82, Milánská 451, Praha 10

R-872         Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, Livornská 422, Praha 10

R-873         Dohoda o ukončení Nájemní smlouvy č. 1398/08

R-874         Smlouva o nájmu bytu obsazeném v nabídkovém řízení

R-875         Nájemné v bytech, na jejichž výstavbu byla použita státní dotace

R-876         Dočasný zábor části pozemku parc. č. 1818/121 v k. ú. Hostivař

R-877         Návrh  „Smlouvy   o   uzavření   budoucí  nájemní   smlouvy“  -  ordinace  lékaře,
                   Janovská 486, Praha 10,  obj. A – přízemí

R-878         Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu dotačního managementu č. 1540/08

R-880         Ukončení nájmu zahrádky pana Roberta Míky

R-881         Změna účastníka nájemní smlouvy č. 1411/08

R-882         Odměny členů komisí za 2. pololetí roku 2008

R-883         Stanovení odměn pro členy JSDH za 2. pololetí roku 2008

R-884         Prominutí  poplatků z prodlení - byt č. 20, Milánská 419, Praha 10

R-885         Žádost  o  uzavření  splátkové  dohody  -  byt č.10, Milánská 451, Praha 10

R-886         Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi MČ Praha 15 a SKBU Hostivař

R-887         Smlouva  o přípravě připojení  objektu Lochotínská 277 na NN mezi MČ Praha
                   15 a PRE distribuce a. s.
 
R-888         Návrh „Dohody  o  ukončení  nájmu  nebytových prostor“ č. 103 (ateliér),     
                   Livornská  423, Praha 10 s panem Petrem Štěpánkem a návrh  „Smlouvy o  nájmu
                   nebytových prostor“ č. 103 (ateliér)  Livornská 423, Praha 10 s TENNIS
                   SPORT ŠTĚPÁNEK s. r. o.

R-889         Závěry z jednání Škodní komise rady MČ Praha 15 ze dne 26.11.2008

R-890         Smlouva o umístění reklamních billboardů nebo stojanů v budově Úřadu MČ
                   Praha 15

R-891         Rozpočtová opatření

R-892         Zahájení otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. „Využití obnovitelných
                   zdrojů energie v budovách MČ Praha 15“

R-893         Smlouva o provozu a údržbě slavnostního osvětlení

R-894         Návrh  na   přijetí  žádosti  o  byt   a  její  zařazení   do evidence  žadatelů

R-895         Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavíraná při převodu agend SSP
                   na Úřad práce hl. m. Prahy

R-896         Změna nájemce bytu č. 5, Hostišovská 737/10, Praha 10

R-897         Memorandum o porozumění

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2008

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 145,75kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno