Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

51. RMČ ze dne 17.12.2008

R-898     Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č.10, Milánská 451, Praha 10

R-899     Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č.18, Milánská 410, Praha 10

R-900     Odpis závazků MČ Praha 15 z hospodářské činnosti

R-901     Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č  9, Livornská 427, Praha 10

R-902     Ubytovna MČ Praha 15, Štěrboholská 430, Praha 10  - prodloužení platnosti smluv
               o  dočasném ubytování na r. 2009- ubytovací řád

R-903     Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č.15, Milánská 420, Praha 10

R-904     Smlouva o dodávce služeb elektronických komunikací

R-905     Nájemní smlouva k nebytovému prostoru v objektu U Továren 663, Praha 10

R-906     Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č.1, Milánská 451, Praha 10

R-907     Smlouva o zpracování projektu „Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách
               MČ Praha 15 – II. fáze“ za účelem obdržení dotace z fondů EU

R-908     Dodatek č. 3 Příkazní smlouvy

R-909     Schválení  Smlouvy o zřízení práva věcného břemene uložení, provozování, údržby
               a oprav podzemního kabelového vedení 1 kV na pozemcích  parc.č. 509/6, 601/60
               a 601/61  v k. ú. Horní Měcholupy

R-910     Vyhodnocení nabídkového řízení na obsazení volného bytu

R-911      Odstraňování a likvidace silničních vozidel, která jsou trvale technicky nezpůsobilá
                k provozu a nejsou opatřena registrační značkou nebo vozidel, která jsou trvale 
                technicky nezpůsobilá k provozu (dále jen vrak) z místních komunikací na území                 správního obvodu Praha 15

R-912      Schválení návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
                kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

R-914      Výměna oken v suterénech  Livornská 421-429, Praha 10

R-915      Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1650 v k. ú. Hostivař – II.     
               část

R-916      Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha
                15

R-917      Převod účastnictví telefonní linky – D.O.G. a. s.

R-918      Darovací smlouva  - SV FAZE II., s. r. o. (ORCO)

R-919      Projektová dokumentace akce „Otevřené oddechové území Kozinova – Meandry
                Botiče“ - dopracování

R-920      Rozpočtová opatření

R-921      Smlouva o zpracování projektu „Otevřené oddechové území Kozinova – Meandry
                Botiče“ za účelem obdržení dotace z fondů EU

R-922     Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 1548/2008 s firmou RED4U s. r. o.

R-923     Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1131/06

R-924     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 262/02

R-925     Vyhodnocení NŘ „Nebytový prostor -  přízemí  Livornská 422, Praha 10 “

R-926     Finanční příspěvek pro Obvodní ředitelství Městské Policie Praha 15
              
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-927      Základní zásady Bezpečnostní politiky pro provoz informačních systémů Městské
                části Praha 15

R-928     Připomínky k návrhu usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2008

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 142,17kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno