Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

4. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 17.12.2014

Přehled usnesení

R-45 Vyhodnocení plánu oprav, rekonstrukcí a investic na
komunikacích MČ Praha 15 a  na komunikacích ve správním
území ÚMČ Praha 15 za rok 2014 a plán na rok 2015
Obsah usnesení
(PDF, 29 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 85 kB)
R-46 Žádost  o  prominutí 50 % z celkové částky poplatků
z prodlení a úroků
Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-47 Dohoda o ukončení nájmu bytu č. **, * ******* ***/**, Praha 10 Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-48 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních
školách   zřizovaných MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-49 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 35 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-50 Stanovení peněžitých darů pro členy Jednotky sboru dobrovolných
hasičů za 2. pololetí roku 2014
Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-51 Žádost  o  prominutí  poplatků  z  prodlení - byt
č.  *,  *  ********  ***,  k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 47 kB)
R-52 Statut Hlasatele, zpravodaje Městské části Praha 15 Obsah usnesení
včetně přílohy

(PDF, 43 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-53 Dohoda o ukončení nájmu bytu č. ***, obj. *, ******** ***, Praha 10 Obsah usnesení
(PDF, 30 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-54 Smlouva o nájmu bytu č. *,  ************ ***/**, Praha 10 Obsah usnesení
(PDF, 30 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-55 Smlouva o dodávce tepelné energie – Pražská teplárenská a.s. Obsah usnesení
(PDF, 23 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-57 K  návrhu „Pravidel pro pronájem garážových stání pod bytovým
komplexem Veronské náměstí č. p. 586 – 598,
Praha 10 – Horní Měcholupy
Obsah usnesení
včetně přílohy

(PDF, 57 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-58 Smlouvy o dodávce vody – PVK a.s. – sjednání samoodečtů Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-59 Záměr  pronájmu   nebytových   prostor  –  Milánská  410A
a   413/101, ulice Milánská č. p. 410A a 413,  Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-60 Dodatek  č. 1 ke „Smlouvě o ubytování“ – ubytovací jednotky
č. 11, 12, 16, 23, 24, ubytovna MČ  Praha 15,
************ ***/**, **, **, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-61 Návrh na odpis pohledávky Obsah usnesení
(PDF, 24 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-62 Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***,
manžely *********,    v bytovém domě na ********* ******* ***,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
včetně přílohy

(PDF, 61  kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-63 Záměr  pronájmu   nebytového  prostoru  v přízemí domu
Veronské náměstí č. p. 596, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 30 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-64 Uzavření  nové  nájemní  smlouvy  na  nebytové   prostory
 – garážové stání  v bytových domech na Veronském náměstí
586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy 
Obsah usnesení
včetně přílohy

(PDF, 34 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-65 Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SML-2014-011
na nebytový prostor – garážové stání  v bytových domech
na Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-66 Záměr  pronájmu  nebytových  prostor  v objektu bytového
komplexu Veronské nám. 586 – 598, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 29 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-67 Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor Boloňská 312,
Praha 10 (Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 538/2003)
a uzavření „Smlouvy o nájmu nebytových prostor„ části přízemí
objektu Boloňská 312, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a
spol. Psychologické pracoviště, s.r.o.
Obsah usnesení
(PDF, 35 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 67 kB)
R-68 Smlouva o  nájmu části  pozemku parc. č. 1763/3  k. ú.  Hostivař Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-69 Uzavření  Dodatku  č. 1 k nájemní smlouvě č. SML-2014-10024
na nebytový prostor  – garážové stání  v bytových domech
na Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní  Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-70 Doplnění složení komisí Rady MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 36 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-71 Organizační změny Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)

příloha č.1
(PDF, 190 kB)

příloha č.2
(PDF, 600 kB)
R-72 Vzdání se funkce ředitelky CSOP Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 29 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-73 Grantová řízení v oblasti sportu v roce 2014 - vyhodnocení Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014