Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

79. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 22.1.2014 č. R-1532 - 1558

Přehled  usnesení 79. RMČ ze dne 22.1.2014

R-1532   Zpráva o plnění kontrolních činností za II. pololetí 2013

R-1533   Plán kontrolních činností na rok 2014

R-1534   Zpráva o obsahu vyřizování došlých návrhů, podnětů, stížností a petic ve věcech veřejného nebo
              jiného společenského zájmu podaných orgánům MČ Praha 15 za II. pololetí 2013

R-1535   Odstraňování a likvidace silničních vozidel, která jsou trvale technicky nezpůsobilá k provozu
              a nejsou opatřena registrační značkou nebo vozidel, která jsou trvale technicky nezpůsobilá
              k provozu (dále jen vrak) z místních komunikací na území právního obvodu Praha 15

R-1536   Rozpočtová opatření

R-1537   Návrh úpravy v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 15 pro rok 2014 v oblasti příjmů

R-1538   Oprava pánského WC v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 15

R-1539   Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů v bytových domech Veronském náměstí
             586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1540   Novelizace „Zásad pro majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem MČ Praha 15“

 R-1541   Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. *** v bytovém domě č. p. ***, ******** ***,
              k. ú. ***** *********
 
R-1542   Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu části  nemovitosti Tesaříkova č. p. 1027, Praha 10,
              uzavřené mezi MČ Praha 15 a OS EDUCON
 
R-1543   Vyhodnocení VŘ - pronájem nebytového prostoru Janovská 486, Praha 10 „Nájemní smlouva“,
              nebytový prostor, přízemí Janovská 486, Praha 10 – prodejna  potravin                               

R-1544   Složení povodňové komise MČ Praha 15

R-1545   Dohody o procentuálním rozdělení tepelné energie a studené vody mezi odběrateli z předávací
             stanice – Pražská teplárenská a.s.

R-1546   Vrácení záloh za elektřinu – ubytovna Štěrboholská 430/34, Praha 10

R-1547   Mezinárodní kampaň: „Vlajka pro Tibet 2014“

R-1548   „Nájemní smlouva“ – nebytový prostor v 8. NP, Livornská 422 a 428, Praha 10

R-1549   Umístění sídla a provozovny společnosti HeLeMedica s.r.o., Tenisová   981/10,
              Praha 10  –  vydání souhlasu
 
R-1550   Návrh programu jednání 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 19.2.2014

R-1551   Uzavření smlouvy o provozování plynárenského zařízení -  ul. Myšlínská (STL plynovodu
              a  plynovodních přípojek)

R-1552   Schválení žádosti o výpůjčky a svěření u vybraných pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy
              v k. ú. Horní Měcholupy a Hostivař a úpravu majetkových vztahů ke komunikacím v k. ú.
             Horní Měcholupy a Hostivař

R-1553   Smlouva o  nájmu části  pozemku, parc. č. 371/5, k. ú. Hostivař

R-1554   Dodatek č. 1 k “Nájemní smlouvě“ č. ***/**** – ********* ***/**, ***** **

R-1555   Vystavení objednávky v rámci projektu „Snížení prašnosti na území Prahy 15“

R-1556   Zajištění prodeje nebytových a volných jednotek a opakovaného prodeje bytových  jednotek

R-1557   Příprava a realizace projektů

R-1558   Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o ubytování“ č. ***/** –  prodloužení ubytování UJ  č. **,
              ubytovna MČ Praha 15,  ************ ***/**, **, **, ***** **

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 676,40kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1539

Velikost souboru: 29,06kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1550

Velikost souboru: 22,43kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1552

Velikost souboru: 24,49kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno