Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

83. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 19.3.2014 č. R-1601 - 1620

Přehled  usnesení 83. RMČ ze dne 19.3.2014

R-1601   Harmonogram úkolů a lhůt k organizačně technickému zabezpečení voleb do Evropského
             parlamentu – ve dnech 23.05. a 24.05.2014

R-1602   Navýšení odměny členům okrskových   volebních    komisí    pro   volby   do Evropského
             parlamentu, konané ve dnech 23.5. – 24.5.2014

R-1603   Poskytování právních služeb

R-1604   Odstoupení člena komise bytových a nebytových prostor

R-1605   Realizace zakázky malého rozsahu „Sběr, svoz a využívání komunálního bioodpadu od obyvatel
             MČ Praha 15 pomocí velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha 15“

R-1606   Žádost o finanční příspěvek pro ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10
 
R-1607   Komplexní protipovodňová ochrana Hostivaře

R-1608   Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10

R-1609   Realizace projektu „Otevřené oddechové centrum Kozinova - Meandry Botiče“
             a předložení projektové žádosti do výzvy v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

R-1610   Příprava a realizace projektů

R-1611   Nákup počítačů AllInOne Lenovo

R-1612   Výpověď smlouvy o údržbě informačních panelů a prvků Stezky historií Hostivaře

R-1613   Uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. NAN/58/01/009342/2006 na pronájem nebytového
             prostoru, Veronské náměstí 592, k. ú. Horní Měcholupy  

R-1614   Dohoda  o ukončení nájemní smlouvy č. NAN/58/01/018326/2010 na nebytový prostor č. 902
             v bytovém domě č. p. 586, Veronské náměstí, Praha 10 a uzavření nové nájemní smlouvy na
             nebytový prostor č. 902 s novým nájemcem

R-1615   Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor areálu TJ SOKOL Hostivař pro zajištění voleb
             do Evropského parlamentu

R-1616   „Nájemní smlouva“ – nebytový prostor - přízemí, obj. Janovská 486, Praha 10

R-1617   „Smlouva o nájmu bytu“ -  byt č. **, ******** ***, ***** **

R-1618   „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení“  ******** ***, *******,  obj. *,
             byt č. ***, byt č. ***
 
R-1619   Dohoda o ukončení nájmu bytu č. *, ******** ***, ***** **
             Smlouva o nájmu bytu č. *, ******** ***, ***** **                 

R-1620   Ukončení Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1076/1, k. ú. Hostivař, Praha 10

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 548,17kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno