Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

84. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 2.4.2014 č. R-1624 - 1649

Přehled  usnesení 84. RMČ ze dne 2.4.2014

R-1624   Příprava a realizace projektů

R-1625   Výstavba dětského dopravního hřiště

R-1626   Vyhlášení grantových programů v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže
             a sportovních organizací MČ Prahy 15 na rok 2014, program č. I

R-1627   Dohoda o ukončení nájmu bytu – byt č. *, ********* ***/**, k. ú. ********

R-1628   Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných vztahů, ulice Doupovská, Praha 10 - Hostivař

R-1629   Schválení odejmutí ze svěřené správy staveb veřejného osvětlení realizovaných v rámci stavby
              „Revitalizace okolí hasičské zbrojnice“ k. ú. Horní Měcholupy a stavby „Park U Branek“
              k. ú. Hostivař

R-1630   Obstarávání provozu, oprav a údržby tepelného zařízení v DZÚ Janovská

R-1631   Dohoda o procentuálním rozdělení tepelné energie a studené vody mezi odběrateli z předávací
             stanice – Pražská teplárenská a.s.

R-1632   Rozpočtová opatření
 
R-1633   Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2013 - příděly do fondů

R-1634   Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření MČ Praha 15

R-1635   Odměny ředitelům základních škol a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2013/2014

R-1636   Návrh programu jednání 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.4.2014

R-1637   Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemníkem bytu  v bytovém domě na Veronském náměstí 598,
             k. ú. Horní Měcholupy a zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu

R-1638   Uznání dluhu a dohoda o splátkách  - byt č. ***, ******** ******* ***, k. ú. ***** *********

R-1639   Návrh na odpis pohledávky MČ Praha 15 z hospodářské činnosti

R-1640   Výpověď nájmu nebytového prostoru  

R-1641   Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú. Horní Měcholupy.
             Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1642   Schválení Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 112/3
             a 585/1, vše k. ú. Horní Měcholupy                                       

R-1643   Uzavření Dohody o ukončení smlouvy o zřízení plynovodní přípojky pro budovu ÚMČ Praha 15

R-1644   Návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva a počtu volebních obvodů pro volby do
             Zastupitelstva MČ Praha 15 na volební období 2014 - 2018

R-1645   Dohoda o ukončení nájmu bytu – byt č. *, ********* ***/**, k. ú. ********

R-1646   „Smlouva o nájmu bytu“ -  byt č. *, *********  ***/**, k. ú. ********

R-1647   Umístění sídla Spolku VLČÍ MÁKY v NP Milánská  414, Praha 10 - vydání  souhlasu

R-1648   Žádost o uzavření splátkové dohody - byt č. *, ******** ***, k. ú. ***** *********

R-1649   Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem 5 bytů a prodej 18 bytů v domech ve svěřené
             správě MČ  Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 692,44kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1626

Velikost souboru: 38,21kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 2 k R-1626

Velikost souboru: 58,60kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1636

Velikost souboru: 31,35kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1637

Velikost souboru: 26,32kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1649

Velikost souboru: 37,77kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno