Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

87. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 14.5.2014 č. R-1681 - 1696

Přehled usnesení 87. RMČ ze dne 14.5.2014

R-1681   Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol MČ Praha 15 pro školní rok 2014/2015

R-1682   Prodloužení doby trvání pracovního poměru ředitelů škol zřizovaných MČ Praha 15 ve funkci
             ředitele školy na další funkční období

R-1683   Den seniorů 2014

R-1684   Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2014

R-1685   Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytových domech
             Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1686   Uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. NAN/58/01/009342/2006 na pronájem nebytového
             prostoru, Veronské náměstí 592, k. ú. Horní Měcholupy

R-1687   Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 15 za rok 2013
 
R-1688   Návrh programu jednání 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 11.6.2014

R-1689   Uznání dluhu a dohoda o splátkách  - byt č. ***, ******** ******* ***, k. ú. ***** *********

R-1690   Dodatek č. 1 k  „Nájemní smlouvě“ č. SML-2014-10039 uzavřené mezi MČ Praha 15 a paní
             Markétou Dufkovou  –  nebyt. prostor  kadeřnictví, pedikúra, Janovská 486, Praha 10

R-1691   Dodatek č. 1  ke „Smlouvě  o  nájmu“  č. 585/12, uzavřené  mezi  MČ  Praha  15 a Společností
             DUHA – integrace osob s mentálním postižením

R-1692   Schválení účetní závěrky MČ Praha 15 za rok 2013

R-1693   Příprava a realizace projektů

R-1694   Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě č. SM/2010/0648/OM_OEM

R-1695   Majetkový koncept realizace projektů a záměr zajištění realizace vybraných projektů

R-1696   Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem 5 bytů ve svěřené správě MČ Praha 15 a prodej
             8 bytů v bytových  objektech v Horních Měcholupech

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 462,64kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1685

Velikost souboru: 28,96kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1686

Velikost souboru: 56,25kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1688

Velikost souboru: 30,04kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1695

Velikost souboru: 26,25kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno