Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

88. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 28.5.2014 č. R-1697 - 1726

Přehled usnesení 88. RMČ ze dne 28.5.2014

R-1697   Souhlas zřizovatele s přijetím daru příspěvkovou organizací

R-1698   Rozpočtová opatření

R-1699   Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2013

R-1700   Smlouva o zajištění propagace

R-1701   Prodej části pozemku parc. č. 1421, k. ú. Hostivař

R-1702   Směna pozemků parc. č. 1302/4, 1302/5, 1302/6, 1302/7, vše k. ú. Hostivař za pozemek
              parc. č. 1302/49, k. ú. Hostivař

 R-1703   Schválení prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy
              na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15,
              oprávněným zájemcům a směna pozemků v k.ú. Hostivař

R-1704   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti umístění vjezdu na části pozemku
             parc. č. 565, k. ú. Horní Měcholupy

R-1705   Nabývání vybraných pozemků a staveb do svěřené správy MČ Praha 15 a svěření a odsvěření
             vybraných pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy v k. ú. Hostivař a Horní Měcholupy

R-1706   Žádost o uzavření splátkové  dohody  - ******** ***.*, byt č. *** a ********                ***, byt č. **,
             k. ú. ***** *********

R-1707   Kronika Městské části Praha 15 - za rok 2013

R-1708   Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ P-15

R-1709   „Smlouva o ubytování“ - ubytovací jednotka č.**, obj. ************ ***/**, **, **  v ***** ** - *********

R-1710   Inzerce na pronájem nebytového prostoru ordinace praktického lékaře

R-1711   Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 2657/1, k. ú. Hostivař pro konání akce Dětský den

R-1712   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti parkování na části pozemku
             parc. č. 2741/27,  k. ú. Hostivař a schválení Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti stezky a cesty
             na pozemku parc. č. 2741/30, k. ú. Hostivař

R-1713   Dohoda o ukončení nájmu bytu č. **, ********* ***, ***** ** a uzavření Smlouvy o nájmu bytu
             č. *, ********* ***, ***** **  

R-1714   Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytových domech
              Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy   

R-1715   Uznání dluhu a dohoda o splátkách  - byt č. ***, ******** ******* ***, k. ú. ***** *********
 
R-1716   Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů  v bytových domech Veronském náměstí
              586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1717   Schválení prodeje konkrétních bytových jednotek a ateliérů oprávněným nájemcům v bytových
              domech Milánská, Livornská  č. p.  410 až 429, a č. p. 451,  vše  k. ú. Horní Měcholupy

R-1718   Pronájem 2 nebytových prostor – obj. Boloňská 310, Praha 10 – uzavření nájemní  smlouvy

R-1719   Výpověď z nájmu bytu

R-1720   Souhlas s umístění sídla Vodní záchranné služby ČCK Praha 15,
              Hornoměcholupská 873, Praha 10

R-1721   Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. *** v bytovém domě č. p. ***, ******** ***,
              k. ú. ***** *********

R-1722   Smlouva o nájmu bytu č. 401, vel. 2+1, Veronské n. 592, Praha 10
              Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1723   Služební cesta do Žiliny ve dnech 29. - 31.5. a 6. - 8.6.2014

R-1724   Sportovní den MČ Praha 15

R-1725   Příprava a realizace projektů

R-1726   Návrh harmonogramu jednání RMČ a ZMČ Praha 15 na druhé pololetí roku 2014

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 803,75kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1703

Velikost souboru: 59,90kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1705

Velikost souboru: 38,21kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1714

Velikost souboru: 27,15kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1716

Velikost souboru: 30,02kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1717

Velikost souboru: 123,62kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno