Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

91. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 9.7.2014 č. R-1761 - 1785

Přehled  usnesení 91. RMČ ze dne 9.7.2014

R-1761   Zpráva o plnění plánu kontrolních činností za I. pololetí 2014

R-1762   Zpráva o obsahu vyřizování došlých návrhů, podnětů, stížností a petic ve věcech veřejného nebo
             jiného společenského zájmu podaných orgánům MČ Praha 15  za I. pololetí 2014

R-1763   Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání  v bytových domech
             Veronském náměstí 586 - 598, k.ú. Horní Měcholupy

R-1764   Uznání dluhu a dohoda o splátkách  - byt č. ***, ******** ******* ***, k. ú. Horní Měcholupy

R-1765   Záměr pronájmu nebytového prostoru v přízemí domu Veronské náměstí  č. p. 588, Praha 10

R-1766   Smlouva o nájmu bytu – vybrané byty  v  obj. ********* *** až ***, Praha 10                           

R-1767   „Smlouva o ubytování“  –  ubytovací jednotka č.  **, obj.  ************ ***/**, **, **
             v Praze 10 - Hostivaři

R-1768   Obnovená Smlouva o nadstandardním zpracování pk A
             Obnovená Dohoda o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání
             poštovních poukázek B. Příkazní smlouva č. nSIPO 01 – 253/2014.

R-1769   Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů  v bytových domech Veronském náměstí
             586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1770   Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. *** v bytovém domě č. p. ***, ******** ***,
             k. ú. Horní Měcholupy

R-1771   Navýšení odměny členům okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 15
             a  Zastupitelstva hl. m. Prahy, konané ve dnech 10.10.- 11.10.2014

R-1772   Harmonogram úkolů a lhůt k organizačně technickému zabezpečení voleb do Zastupitelstva MČ
             Praha 15 a Zastupitelstva hl. m. Prahy, konaných ve dnech 10.10. -  11.10.2014

R-1773   Rozpočtová opatření

R-1774   Žádost o prominutí 50 % z celkové částky poplatků z prodlení a úroků

R-1775   Vyhodnocení ankety – dveřní bezpečnostní řetízky

R-1776   Dodávka 9místného automobilu pro potřeby MČ Praha 15

R-1777   Dodávka automobilu 9místného pro potřeby JSDH Horní Měcholupy

R-1778   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě
             a služebnosti vjezdu  na části pozemku  parc. č. 1650,  k.ú. Hostivař   

R-1779   K návrhu na uzavření „Souhlasných prohlášení“ k existujícím věcným břemenům u energetických
             sítí a zařízení Pražské teplárenské, a.s. v k. ú. Hostivař a Horní Měcholupy

R-1780   K návrhu na uzavření nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

R-1781   Příprava a realizace projektů

R-1782   „Nájemní smlouva“- jednotka č. 412/101 - nebytový prostor umístěný v obj. č. p. 412,
             ulice Milánská, k. ú. Horní Měcholupy

R-1783   Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem 5 bytů ve svěřené správě  MČ Praha 15,
              prodej 11 bytů v bytových domech, vše v Praze 10 - Horních Měcholupech a pronájem 1 bytu
              v bytovém domě U Továren 663 v Praze 10 - Hostivaři

R-1784   Poskytování poštovních služeb pro MČ Praha 15

R-1785   Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě VS/35478 s O2 Czech Republic a.s.

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 760,06kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1763

Velikost souboru: 27,07kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1769

Velikost souboru: 28,33kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno