Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

92. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 30.7.2014 č. R-1786 - 1812

Přehled  usnesení 92. RMČ ze dne 30.7.2014

R-1786   Smlouva o dílo „Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15“ mezi MČ Praha 15
             a firmou AUTOTRAK, spol. s  r. o., Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

R-1787   Dohoda o ukončení „Smlouvy  o  ubytování“ – ubytovací  jednotka  č. **,
             ulice  ************  ***/**, **, **, Praha 10 - Hostivař

R-1788   Nájemní  smlouva o nájmu nebytových prostor areálu TJ SOKOL Hostivař pro zajištění voleb
             do Zastupitelstva MČ Praha 15 a Zastupitelstva hl. m. Prahy, konaných ve dnech
             10.10.2014 – 11.10.2014

R-1789   Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů v bytových domech
             Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1790   Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. *** v bytovém domě č. p. ***, ******** ***,
             k. ú. Horní Měcholupy
 
R-1791   Žádost o uzavření splátkové dohody  –  ********  ***.  ***,  byt  č.   ***; ********  ***. ***,
             byt č. ***; ******** ***. ***, byt č. *** a č. ***, k. ú. Horní Měcholupy    

R-1792   Ukončení smluv o sdružených službách dodávky elektřiny – PRE a. s.

R-1793   Souhlas s umístěním sídla společnosti   

R-1794   Žádost o finanční příspěvek pro ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10

R-1795   Žádost o uzavření splátkové dohody - ********  ***.*,  byt  č.  ***  a ********* ***, byt č. **,
             k. ú. Horní Měcholupy
 
R-1796   Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení provozu nápojového automatu

R-1797   Návrh na účetní odpis pohledávek  

R-1798   Zveřejnění záměrů na pronájem části pozemků parc. č. 491/40 a parc. č. 523/303,
             k. ú. Horní Měcholupy a části pozemku parc. č. 689/2, k. ú. Hostivař                                 

R-1799   Uzavření Smlouvy o provedení stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
              inženýrské sítě, vše na pozemcích parc. č. 2248/1 a 2248/2, vše k. ú.  Hostivař

R-1800   Uzavření Smlouvy o provedení stavby  na pozemku parc. č. 1818/139, k. ú. Hostivař

R-1801   Prodej části pozemku parc. č. 2458/1 a 2458/2, celých pozemků 2458/3 a 2474/2,
             vše  k. ú. Hostivař

R-1802   Žádost  o finanční příspěvek pro Lata – Programy pro ohroženou mládež, o. s.

R-1803   Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15  za 1. pololetí 2014
 
R-1804   Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky

R-1805   Svěření vybraných pozemků hlavního města Prahy MČ Praha 15  a odsvěření vybraných pozemků
             ze svěřené správy MČ Praha 15 hlavnímu městu Praha v k. ú. Hostivař a Horní Měcholupy

R-1806   Příprava realizace programu „Patnáctka domovem“

R-1807   Změna č. 2 Rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na  rok 2014

R-1808   Příprava a realizace projektů

R-1809   Smlouva o bezplatném užívání dětského dopravního hřiště

R-1810   Dny evropské kultury v Žilině – 7. – 9. 8. 2014

R-1811   K návrhu dodatku č. 1 ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostor“ č. SML/2012/0464/OM_OEM

R-1812   Rozpočtová opatření

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 770,81kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1789

Velikost souboru: 32,71kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno