Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

97. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 8.10.2014 č. R-1885 - 1919

Přehled  usnesení 97. RMČ ze dne 8.10.2014

R-1885   Rozsah zimního úklidu motoristických a nemotoristických komunikací, cest v zeleni
             a přístupových cest k objektům na území MČ Praha 15 pro období ZIMA  2014/2015

R-1886   Odměny ředitelům základních škol a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2013/2014

R-1887   Souhlas zřizovatele s přijetím daru příspěvkovou organizací – MŠ Trhanovské náměstí

R-1888   Uzavření nové nájemní smlouvy na nebytové prostory – garážové stání v bytových domech
             na Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1889   Návrh na podání žaloby na vyklizení bytu č. *** a podání žaloby na zaplacení dlužné částky
             nájemného za pronájem bytu v bytovém komplexu Veronské nám. 586 - 598,
             k. ú. Horní Měcholupy

R-1890   Návrh na podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru – garážového stání a podání žaloby
             na zaplacení dlužné částky nájemného za pronájem garážového stání     

R-1891   Rozpočtová opatření

R-1892   Stanovisko k Metodickému doporučení Ministerstva vnitra ČR č. 5.2.

R-1893   Peněžité dary členům komisí Rady MČ Praha 15 za rok 2014

R-1894   Vyhlášení grantových programů v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních
             organizací MČ Prahy 15 na rok 2014

R-1895   Výměna podlahových krytin v budově Úřadu MČ Praha 15

R-1896   Dodatek č. 3 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb

R-1897   Dodatek č. 1 ke smlouvě o fyzické ostraze majetku a osob  

R-1898   Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu – Pražská plynárenská a.s.

R-1899   Zimní údržba komunikací na území MČ Praha 15 (k. ú. Horní Měcholupy, Hostivař)
             v období 1.11.2014 – 31.12.2014

R-1900   Prominutí nájemného za měsíce srpen až listopad 2014 – pronájem nebytových prostor - části
             I. NP  Golfová 910, Praha 10

R-1901   Dohoda  o  ukončení  nájmu  bytu  č.  ***,  ********  ***. ***,  Praha 10  a uzavření  Smlouvy
             o nájmu bytu č. ***, ******** ***. ***, Praha 10

R-1902   Smlouva o správě a údržbě areálu koupaliště Hostivař - návrh na uzavření dodatku č.1

R-1903   Příprava a realizace projektů

R-1904   Souhlas zřizovatele s přijetím daru příspěvkovou organizací – ZŠ Křimická

R-1905   Zajištění údržby zeleně od 13.10. do 31.12.2014

R-1906   Umístění sídla a provozovny společnosti Psychologické pracoviště  s.r.o. Boloňská 312,
             Praha 10 – vydání souhlasu

R-1907   Souhlas s rozšířením bytové jednotky č. *, vel. ***,  *********** ***/*,
             Praha 10 -  Hostivař a bytové jednotky č. *, ******** ***, Praha 10

R-1908   Žádost o uzavření splátkové dohody  - ********* ***, byt č. ** a ******** ***, byt č. *,
             k. ú. Horní Měcholupy
 
R-1910   Úprava smluvních vztahů - ubytovací jednotky č. ** a č. **, obě v objektu Štěrboholská  ***/**,**,**
             v Praze 10 - Hostivaři  

R-1911   Uznání dluhu a dohoda o splátkách  - byt č. ****, ******** ******* ***, k. ú. Horní Měcholupy

R-1912   Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů v bytových domech Veronském náměstí 586
             - 598, k.ú. Horní Měcholupy

R-1913   Návrh na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. NAN/58/01/007724/2005

R-1914   Majetkoprávní řešení záležitostí spojených se záměry propojení pěších komunikací k ZŠ Hostivař
             a etapy SO1 - ul. Švehlova – propojení k novým zastávkám MHD, projektu Patnáctkou na kole
             a smluvní zajištění prostor pro budoucí infocentrum MČ u ulice Švehlova                                    

R-1915   Majetkové úkony spojené se skutečným využitím zpevněných ploch a umístěním inženýrských sítí
              v areálu Turínská, k. ú. Hostivař a využitím zeleně při ulici Evy Olmerové, k. ú. Horní Měcholupy

R-1916   K návrhu na uzavření nájemní smlouvy a dodatků k nájemním smlouvám na pronájem nebytových
             prostor

R-1917   Vyhodnocení výběrového řízení - prodej 7 volných bytů v Praze 10 - Horních Měcholupech

R-1918   K návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby na částech pozemků
             parc. č. 523/612, 512/7, 626/3, 629/11 a pozemku parc. č. 523/188, vše k. ú. Horní Měcholupy
             pro stavbu nabíjecí elektrostanice se zázemím

R-1919   Navázání partnerství mezi ZŠ Hornoměcholupská, Praha 15 a ZŠ Bánová, Žilina

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 879,51kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1888

Velikost souboru: 27,05kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1889

Velikost souboru: 26,91kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1890

Velikost souboru: 26,80kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1894

Velikost souboru: 32,35kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 2 k R-1894

Velikost souboru: 49,43kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1912

Velikost souboru: 38,95kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno