Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

28. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 22.12.2015

Přehled usnesení

R-593 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 36 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-594 Dodatek  č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky
a odběru zemního plynu  – Pražská plynárenská a.s. 
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
R-596 K poskytování mobilních služeb elektronických komunikací
pro Hl. m. Prahu, příspěvkové organizace
a městské části HMP
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-597 Žádost o prominutí poplatků z prodlení a úroků Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
R-598 Smlouva  o  zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě
-  umístění stavby plynárenského zařízení, STL plynovodu
a STL plynovodní přípojky, Turínská, Praha 15  na pozemcích
parc. č. 2367/1, 2367/2 a 2367/3, vše k. ú. Hostivař a 509/6
a 601/60, vše k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 36 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-599 Revokace části usnesení rady MČ Praha 15 č. R - 1082
z 23.1.2013,  č. R - 116 z 3.4.2013, č. R - 1733 z 11.6.2014
a č.  R - 1848 z 3.9.2014 -  prodeje konkrétních pozemků
funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy na území
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 36 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 725 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 241 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 96 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 377 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
R-600 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor č. SML-2015-10556, Milánská č. p.409,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 31 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 470 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-601 Návrh  vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z důvodu
neuskutečněného zařazení do užívání
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-602 Uzavření nové nájemní smlouvy na nebytový prostor
– garážové stání v bytovém komplexu na Veronském
náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-603 Dohoda o  ukončení  nájemní smlouvy na  pronájem bytu
č. 504 v bytovém domě č. p. 598, Veronské nám,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-604 Uzavření nových nájemních smluv se stávajícími nájemníky
bytů v bytových domech Veronské náměstí 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha
(PDF, 34 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
R-605 Záměr pronájmu  nebytových prostor – garážových stání
v bytovém komplexu Veronské nám. 586-598, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Příloha
(PDF, 28 kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
R-607 Jednorázové finanční dary za 4. čtvrtletí roku 2015
– druhá část
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 39 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-608 Zrušení Komise kulturní a památkové péče RMČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-609

Úprava smluvních vztahů - prodloužení - ubytovna,
Štěrboholská 430/34, Praha 10

Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha
(PDF, 41 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-610 Zvýšení bezpečnosti přechodů – 1. etapa – Dodatek č. 1 Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha
(PDF, 38 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
R-611 Tesaříkova 1027 – oprava vstupních ploch Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 103 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 105 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 112 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-612 K návrhu postupu ve věci soudního řízení o vypořádání
neplatné kupní smlouvy - prodej pozemku parc. č. 504/13,
k ú. Hostivař (kupní smlouva ze dne 10.11.2009)
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2015