Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

90. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 13.6.2018 (R-2111 - R-2132)

Přehled usnesení

R-2111

Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 1921 ze dne 7.3.2018 „Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 523/211 a 523/673, vše k. ú. Horní Měcholupy (ul. Boloňská)
Usnesení nebylo přijato.

 

 
R-2112

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo SML-2017-10095 „Údržba dětských hřišť
 a oddechových míst na území Prahy 15“

Obsah usnesení
Příloha 1
Příloha 2
Příloha

Důvodová zpráva
R-2113 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava dvorní fasády a výměna dveří na dvůr“ v objektu ZUŠ Trhanovské nám. 129/8, Praha 10 – Hostivař“ Obsah usnesení
Příloha 2
Důvodová zpráva
R-2114 Vyhodnocení výběrového řízení na prodej 5 volných jednotek ve svěřené správě MČ Praha 15  ulice Milánská č. p. ***, ***, *** a ulice Livornská č. p. ***, vše v k. ú. Horní Měcholupy        Obsah usnesení Důvodová zpráva
R-2115 Výkon TDI při realizaci stavby „Bytový dům Plískava“ Obsah usnesení Důvodová zpráva
R-2116 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SML-2017-10212 nebytového prostoru v objektu Boloňská 310, Praha 10 Obsah usnesení
Příloha
Důvodová zpráva
R-2117 Vyhodnocení hospodaření s kancelářskými potřebami za rok 2017 Obsah usnesení Důvodová zpráva
R-2118 K návrhu úpravy smluvních vztahů v bytech v bytových domech svěřených do správy MČ Praha 15 – prodloužení pronájmů bytů

Obsah usnesení

Důvodová zpráva
R-2119 Uzavření  nových  nájemních  smluv,  dohody o   ukončení  nájmu  nebytového prostoru   a   uzavření   dodatku  k  nájemní   smlouvě  na   nebytový  prostor  – garážová  stání v bytovém  komplexu  na Veronském  náměstí  586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy

Obsah usnesení

Příloha

Důvodová zpráva
R-2120 Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu a dohody o ukončení nájmu nebytových prostor – garážová stání, v bytovém komplexu na Veronském náměstí 586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy Obsah usnesení  
R-2121

Zrušení usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 2103 ze dne 30.5.2018
Smlouva  s firmou  EUC Premium, s.r.o.  o poskytnutí finančních prostředků pro poskytovatele  konzultační zdravotní služby v rámci akce Den zdraví

Obsah usnesení
Příloha 1
Příloha 2
Důvodová zpráva
 
R-2122 K návrhu na prominutí náhrady nákladů řízení Ing. Miroslavu Tlapákovi

Obsah usnesení

Důvodová zpráva
R-2123 K  návrhu  vyjádření  MČ  Praha  15  k  záměr u „Odstavné  kolejiště  v  areálu Opravny tramvají“ v rámci zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Obsah usnesení
Priloha
Priloha 1
Důvodová zpráva
R-2124 K   návrhu   na    zajištění   odstranění    havarijního  stavu   stoupacího   vedení vodoinstalace - III

Obsah usnesení
Příloha 1
Příloha 2

Důvodová zpráva
 
R-2125 K návrhu na vypsání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace s názvem „Nová parkovací stání na MČ Praha 15“ Obsah usnesení Důvodová zpráva
R-2126 K návrhu na vypsání ZMR s názvem „ZŠ Nad Přehradou – hřiště“ Obsah usnesení Důvodová zpráva
R-2127 Mimořádný finanční dar Obsah usnesení Důvodová zpráva
R-2128 K návrhu na vypsání zakázky ve formě ZPŘ s názvem „ZŠ Křimická – instalace a zaregulování termostatických ventilů ÚT“ Obsah usnesení Důvodová zpráva
R-2129 K návrhu na modernizaci SMOV

Obsah usnesení
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4

Důvodová zpráva
R-2130 Jednorázové finanční dotace na rok 2018

Obsah usnesení
Příloha

Důvodová zpráva
R-2131 Dotace z rozpočtu MČ Praha 15 pro SKBU Hostivař, Praha 10, Trhanovské náměstí 179/9 Obsah usnesení Důvodová zpráva
R-2132 Doplněný  návrh  programu  21.  zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 20.6.2018 Obsah usnesení
Příloha
Důvodová zpráva
 

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 245 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018