Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

95. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 12.9.2018 (R-2257 - R-2261, R-2263 - R2276, R-2278 - R2280)

Přehled usnesení

R-2257 Uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu v Domě zvláštního určení,
objekt *, ******** č. p. ***, Praha 10

Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)

 
R-2258 Návrh na uzavření nových nájemních smluv na pronájem bytu
a nebytového prostoru v bytovém domě *********** č. p. ***
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2259 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-2260 K návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
SML-2018-10276  „Nákup nových herních prvků na dětské
hřiště č. 07 Livornská“
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 205 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-2261 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Údržba
a úklid zeleně na území Prahy 15 v období 2019 - 2021“

Na žádost předkladatele bylo jednání k tomuto bodu
přerušeno.
   
R-2263 ZŠ Nad Přehradou – zateplení fasády, dokončení výměny
oken – Dodatek č. 3
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2264 K návrhu postupu pro uzavření dohody k zajištění realizace
záměru „Úpravy  koryta vodního toku Botič v ř. km 7,2 – 12,1“
Obsah usnesení
(PDF, 59 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-2265 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1302/49, k. ú. Hostivař
(ul. U Branek, Praha 10)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 21 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2266 Nájemní smlouva - pronájem budovy č. p. 179, Trhanovské
nám. a pozemku parc. č. 274 a 275,  k. ú.  Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 396 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-2267 Výkon TDS při realizaci stavby „Výstavba hokejbalového
hřiště v Praze 15“
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 53 kB)
R-2268 Tesaříkova 1818/90 – připojení k soustavě NN Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2269 K návrhu na ukončení „Nájemní smlouvy na pronájem nebytového
prostoru, Livornská č. p. 424, Praha 10“ č. SML-2018-10384
a zveřejnění Záměru pronajmout nebytový prostor,
Livornská č. p. 424, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
 
R-2270 K návrhu na zrušení usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 2097
ze dne 30.5.2018 „Smlouva o nájmu  části pozemku parc. č. 2291,
k. ú. Hostivař, (ul. U Břehu)“
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2271 Zrušení usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 2213 ze dne 8.8.2018
„K návrhu na zveřejnění záměru na směnu části pozemku parc. č.
2423/3 a 2423/19, vše k. ú. Hostivař (ul. Voznická - Kytínská)“
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2272 Jednorázové finanční dotace na rok 2018 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 326 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2273 Mimořádný finanční příspěvek Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2274 K návrhu na vyjádření se k informaci HMP ze dne 15.8.2018,
č. j. MHMP 1253156/2018, nesvěření pozemků parc. č. 504/2
a 504/14, k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 50 kB)
R-2275 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky „Nákup PC“
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-2276 K návrhu na uzavření dodatku a Smlouvy o dodávce dodatků
na rozšíření systému CODEXIS
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 655 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 917 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-2278 Uzavření nové nájemní smlouvy a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě na nebytový prostor – garážová stání v bytovém komplexu
na Veronském nám. 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
 
R-2279 K návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení  na nadlimitní veřejnou
zakázku na služby s názvem „Zimní a letní údržba komunikací,
chodníků, cest v zeleni, přístupových cest a komunikační zeleně
na území Prahy 15 v období leden 2019 – prosinec 2021“
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 88 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 71 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-2280 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 223 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018