Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

96. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 26.9.2018 (R-2282, R-2283, R-2285, R-2287 - R2300, R-2302 - R-2308)

Přehled usnesení

R-2282 „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení“
********  ***, Praha 10 – objekt * – byt č. *** a č. *** a objekt
* – byt. č. ***

Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2283 Odměny ředitelům základních škol a mateřských škol za
II. pololetí školního roku 2017/2018
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2285 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)
R-2287 Návrh úpravy smluvního vztahu k bytu v bytovém domě č. p. ***
v ulici *  ******* – prodloužení doby nájmu
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2288 Návrh úpravy smluvního vztahu k bytu v bytovém domě
č. p. *** v ulici  ********* a č. p. *** v ulici ******** - přechod nájmu
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2289 MŠ Libkovská – nástavba,  Dodatek č. 1 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-2290 K návrhu na výměnu bytu v bytovém domě č. p. ***, za byt
v bytovém domě č. p.  ***, oba v ulici *********, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 
R-2291 Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku
svěřeném MČ Praha - 15
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-2292 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha
(PDF, 201 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-2293 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 523/523,
523/763, 523/708 a 570/1, vše k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 214 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2294 K návrhu na zveřejnění záměru směny části pozemků parc.
č. 2423/3 a 2423/19, vše k. ú. Hostivař (ul. Voznická - Kytínská)
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 24 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-2295 Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu garážového stání č. **,
v objektu ******** č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2296 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SML-2018-10180,
k užívání nebytových prostorů ve 2. NP objektu č. p. 310
v ulici Boloňská, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-2297 Odměna ředitelce CSOP Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2298 K návrhu na vypsání VZMR na dodávky s názvem
„Zabezpečení dodávky  kancelářských potřeb“
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha č. 1a
(PDF, 341 kB)
Příloha č. 1b
(PDF, 192 kB)
Příloha č. 1c
(PDF, 166 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-2299 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru příspěvkovou organizací
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2300 K návrhu na ukončení nájmu - nebytový prostoru č. 3
a č. 4 na adrese Veronské náměstí 596, k. ú. Horní Měcholupy

Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.
   
R-2302 K návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu
požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
- připomínky
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 139 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2303 Vyřazení nepoužitelného hmotného a nehmotného majetku
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2304 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Údržba
a úklid zeleně na území  Prahy 15 v období 2019 - 2021“

Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.
   
R-2305 Stanovisko k projektové dokumentaci „Polyfunkční dům
Švehlova  – Hostivařská“
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 202 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1.6 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 59 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 625 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 192 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 49 kB)
R-2306 K žádosti nájemce bytu č. ***, ********* ******* č. p. ***,
na uzavření nové nájemní smlouvy
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-2307 Uzavření nový nájemních smluv na nebytové prostory – garážová
stání v bytovém komplexu na Veronském nám. 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy a uzavření nové nájemní smlouvy
se stávajícím nájemníkem bytu v bytovém domě č. p. 597
na Veronském nám. – Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2308 K návrhu na zajištění vánočních dekorů na území
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 218 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 457 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 702 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 50 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 104 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018