Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

27. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 4.12.2019 (R-475 - R-483, R-486 - R-490, R-492 - R-503, R-505 - R-513)

Přehled usnesení

R-475 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
– „Služby městského architekta“
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-476 Souhlas pronajímatele s podnájmem  ředmětu nájmu třetí
osobě, nebytový prostor budovy Milánská 412, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-477 Zrušení usnesení RMČ Praha 15 č. R - 1586 ze dne 30. 8. 2017
Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 57 kB)
Příloha
(PDF, 615 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-478 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
příspěvkovou organizací
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-479 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Propojení ulic Nad Přehradou a Pod Vartou“
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 611 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-480 Plán kontrolních činností na rok 2020 Obsah usnesení
(PDF, 43 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 220 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-481 K návrhu na vyvážení a odkalení diferenčních armatur v objektu
bytového komplexu na Veronském náměstí č. p. 586 - 598
Obsah usnesení
(PDF, 58 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-482 Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. *** na adrese
 ******** ***. č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-483 K návrhu na regulaci vstupních tlaků teplé užitkové vody do jednotlivých
sekcí z centrální větve při maximálním odběru v objektu bytového
komplexu na Veronském náměstí č. p. 586 - 598
Obsah usnesení
(PDF, 58 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
R-486 Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. * na adrese
************ ***/**, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-487 Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. *** na adrese
********  ***. č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-488 K návrhu na opravu a údržbu odpočinkového mola
na Hostivařské přehradě
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-489 Majetkové úkony směřující k výkupům pozemků pro lokální parky Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1.7 MB)
Příloha č. 2
(JPG, 342 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 153 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 413 kB)
R-490 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SML-2018-10221 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 404 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-492 Uzavření smlouvy o výpůjčce  části  pozemku parc. č. 523/331,
k. ú. Horní Měcholupy (Neapolská ul.)
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 176 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-493 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 523/636
k. ú. Horní Měcholupy (ul. Milánská)
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 518 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-494 K návrhu na havarijní výměnu tepelných čerpadel na primárním okruhu
teplé vody v bytovém komplexu na Veronském náměstí
č. p. 586 – 589 a č. p. 596
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-495 „Koncepce stánkového prodeje“ MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 103 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 245 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-496 Návrh vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z důvodu
neuskutečněného zařazení do užívání
Jednání k tomuto materiálu bylo přerušeno.
   
R-497 Prodej části pozemku parc. č. 2763/19, k. ú. Hostivař
(ul. U Továren - Průmyslová)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 146 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-498 Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě
na pozemku parc. č. 2458/2, k. ú. Hostivař (ul. Dolnoměcholupská)
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 165 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-499 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na  pozemku  parc. č. 1766/1,
 k. ú. Hostivař (ul. Švehlova)
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 311 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-500 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-501 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
– Trhanovské nám. 129, Janovská 486 – Pražská plynárenská a.s.
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-502 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě  na  pozemcích  parc. č. 22/1, 22/3, 1785/3 a 1782/1,
vše  k. ú. Hostivař (ul. Selská a Švehlova)
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 144 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-503 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava střechy ÚMČ“
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-505 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
„Nákup licencí OLP“
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-506 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-507 Zrušení usnesení č. R – 877 ze dne 1. 6. 2016 Schválení ceníku
a etického kodexu inzerce ve zpravodaji MČ Praha 15 Hlasatel
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 475 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 203 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-508 Výstavba hokejbalového hřiště – Dodatek č. 3
Jednání k tomuto materiálu bylo přerušeno.
   
R-509 Projednání petic Obsah usnesení
(PDF, 41 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-510 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o roznášce informačních propagačních
materiálů číslo 2018/00616
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 257 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-511 Stanovení peněžitých darů pro členy JSDH Horní Měcholupy
za 2. pololetí roku 2019
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 511 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-512 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 523/14,
k. ú. Horní Měcholupy (ul. Milánská)
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 218 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-513 Revokace usnesení č. R – 424 v části b) ze dne 23. 10. 2019
Harmonogram jednání ZMČ Praha 15 na rok 2020
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 113 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019