Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 1. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život

Přítomni: dle presenční listiny - p. Beran, p. Ing. Neumann, p. Frauenterka, p. Ing. Edlman
Omluven: p. Hájek

Hosté: dle presenční listiny
Výbor je usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl př. výboru p. Jan Beran.

Program:

 1. Společné jednání s Výborem územního rozvoje a koordinace strategických projektů.

  Při tomto jednání byly nastíněny hlavní oblasti spolupráce obou výborů v řešení rozvoje komunikační sítě, snížení tranzitní dopravy, dalších staveb a rozvoje MČ Praha 15.
  Dále spolupráce na důležitých dokumentech, předkládaných na jednání ZMČ Praha 15, např. k Návrhu koncepce koordinace strategických projektů v návaznosti na programové
  priority koaličních stran.

  Dále probíhalo jednání samostatně:
   
 2. Jednací řád Výboru dopravy a prostředí pro život ZMČ Praha 15 

  Byl předložen Jednací řád k připomínkování. Z toho důvodu, že jednotný jednací řád pro výbory ZMČ bude zpracován JUDr. Žáčkovou, byli členové výboru vyzváni, aby své
  připomínky a návrhy směrovaly na JUDr. Žáčkovou k zapracování do konečného znění.
  Výbor vzal informaci na vědomí bez dalších připomínek.
   
 3. Rozvoj komunikační sítě v jihovýchodním sektoru hl. m. Prahy

  P. Frauenterka seznámil členy výboru s výhledovými plánovanými stavbami jako např. Stavba 511 – propojení D1 – Běchovice, Hostivařská radiála, přeložka
  ul. Hornoměcholupská aj. Dále informoval o svolaném jednání starostů jihovýchodních městských částí a zástupců IPR, MHMP, MD, ŘSD aj. k této problematice na
  den 11. 12. 2018. Toto jednání je z podnětu starosty MČ Praha 15
  Výbor vzal informaci na vědomí.
   
 4. Rozpočet Odboru dopravy a Odboru životního prostředí na rok 2019.

  P. Havel - OD a Mgr. Venclíková - OŽP seznámili členy výboru s návrhem rozpočtu za jednotlivé odbory na rok 2019.  Rozpočty vycházejí z uzavřených či předpokládaných smluv
  se zhotoviteli a potřeb MČ ke zkvalitňování venkovního prostoru
  Výbor vzal informaci na vědomí.
   
 5. Zimní údržba komunikací 2018/2019 na území MČ Praha 15.

  P. Havel - OD seznámil přítomné s vyhodnocením letní údržby komunikací a přípravou a zahájením zimní údržby komunikací a rozsahem této údržby. Jednotlivé plány jsou
  k dispozici na webových stránkách MČ Praha 15 - viz http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/odbor-dopravy/uklid-komunikaci/mapy-komunikaci-ktere-uklizi-mc.html - úseky
  které uklízí MČ Praha 15 a webových stránkách TSK hl.m. Prahy - viz http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx - tzn. úseky, které zajišťuje Hl. m. Praha.
  Výbor vzal informaci na vědomí.
   
 6. Různé.

  P. RNDr. Němeček upozornil na nutnost urychleného řešení přeložky Hornoměcholupská (K Měcholupům - Průmyslová)  ve vztahu k jednáním s MHMP a prosazením přípravy
  této stavby.

 

Jednání zahájeno v 17,00 hod., ukončeno v 19,30 hod.

Termín příštího zasedání výboru –  21. 1. 2019 v 16,30 hod.  Pozvánka bude zaslána.

Zaznamenal: Zdeněk Havel - tajemník VDPŽ

Ověřil:  -  p. Beran - předseda výboru

Autor článku: radim.reinisch@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 441,91kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 159,13kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Plán zasedání

Velikost souboru: 23,52kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno