Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 12. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život

Přítomni:

Členové výboru
→ Jan Beran= přítomen od 1720 hod.,  Ing. Zdeněk Edlman, Michal Frauenterka, Ing. Petr Neuman

Omluven : David Hájek

Tajemník výboru → Erika Fričová
Hosté : dle presenční listiny

Výbor je usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl p. Michal Frauenterka.

 1. Odsouhlasení zápisu z 11. zasedání Výboru DPŽ ZMČ Praha 15 ze dne 09.06.2020 a odsouhlasení programu 12. jednání.

  U12-1/2020
  Výbor schvaluje zápis z 11. jednání a program 12. jednání výboru.
  Hlasování  U12-1
                                  ano:  3                    ne: -                zdržel: -

  Zápis z 11. jednání a program 12. jednání byl schválen.
   
 2. Schválení ověřovatele zápisu z 12. jednání výboru.
  Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Michal Frauenterka
  U12-2/2020
  Výbor schvaluje ověřovatelem zápisu z 12. jednání p. Michala Frauenterku

  Hlasování  U12-2
                               ano:  3                    ne: -                zdržel: -

  Usnesení bylo přijato.
      
 3. Park Kubatova, schody do Staré Hostivaře
  M. Frauenterka členy výboru a přítomné hosty seznámil s koncepcí možných řešení, proběhla audio prezentace. Návrh parkových úprav parku Kozinova a zeleně podél schodů dále rozpracuje OŽP MČ P15, koncepce v okolí Kozinova náměstí u Botiče bude projektově koordinována se souběžným projektem etapy D2 Stará hasičárna.
   
 4. Park Kozinova.
  M. Frauenterka členy výboru a přítomné hosty seznámil s koncepcí možných řešení, proběhla audio prezentace. Koncepce v okolí Kozinova náměstí u Botiče bude projektově koordinována se souběžným projektem etapy D2 Stará hasičárna.
   
 5. Komunikační propojení Na Groši.
  M. Frauenterka seznámil s vývojem projektu a navazujících etap (Meandry Botiče a Botičsko).
   
 6. Park Pražská.
  M. Frauenterka seznámil s koncepcí řešení ploch parku, kde projekt je ve fázi před dokončením.
   
 7. Doporučení a žádost hl. m. Praha ve věcech projektů ve veřejném prostoru.
  M. Frauenterka informoval členy výboru a hosty o rozsahu témat ve věci doporučení městské části pro HMP u vybraných projektů ve veřejném prostoru na území MČ Praha 15. Podklady pro další jednání budou vloženy do datového úložiště výboru pro další debatu.
   
 8. PPO Botič – pokračování v přípravě dalších etap.
  M. Frauenterka  seznámil členy výboru a hosty s podrobnostmi dalšího možného pokračování v přípravě dalších etap (5. a 6.) „PPO Botič“.
   
 9. Komunikační a další úpravy – lokalita Bruslařská/ Sáňkařská / Golfová.
  Výbor byl informován o podobě zpracování celistvého řešení úprav parkování v této lokalitě.  Realizace proběhne po částech podle připravenosti potřebných povolení a možnostech rozpočtu MČ a HMP.
   
 10. Rozšíření parkovacích stání.
  Výbor byl informován o studiích a vývoji projektů pro rozšíření parkovacích stání na území MČ.
   
 11. Vymezení pruhů pro IZS.
  Vstupní debata o možných technických řešeních při dodržení průjezdných koridorů pro IZS,  zejména v kritických úsecích na sídlištích. Řešení úseku TT Švehlova na území m.č. → preference návrhu na zatravnění.
   
 12. Diskuze.
  Ing. Edlman → bližší dotazy k bodu 5. – navazující úsek „Botičsko“
   
 13. Různé.

 

 

Jednání zahájeno v 17.00 hod., ukončeno v 19.15 hod.

Termín příštího zasedání výboru → pozvánka bude zaslána.

 


                                                 Zaznamenala: Erika Fričová            Ověřil:  Michal Frauenterka
                                                                      tajemnice výboru                        člen výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 100,94kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 51,03kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 63,33kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno