Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 24. jednání Výboru dopravy a bezpečnosti dne 4.10.2017

Přítomni: dle presenční listiny – p. Ing.arch. Filipovič, p. Beran,
                                               p. Ing. Neumann, p. Polomis, p. Ducko
               omluven : p. Bc. Meluzín,MPA, p. Nauč
Výbor usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl p. Ing.arch. Filipovič.

Program:

1/ Schválení zápisu z 23. jednání a schválení programu 24. jednání VDB ZMČ Praha 15.

    U1-24/2017
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 schvaluje zápis z 23. jednání a program 24. jednání výboru.
    Hlasování  U1
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: -
    Zápis z 23. jednání a program 24. jednání byl schválen.

2/ Realizované a probíhající akce na opravách komunikací a chodníků.

    P. Havel ( Odbor dopravy ) informoval členy výboru o realizovaných a probíhajících akcích na opravách
    chodníků a komunikací. Od listopadu 2016 byly realizovány souvislé opravy chodníků Holoubkovská
    východ ( + vozovka ), Tenisová jih, U dvojdomů, Pod průsekem jih, Hostišovská, Strašnická sever,
    Štěrboholská, Miranova, Na vlastní půdě, Na křečku, U branek, Herbenova, Livornská ( + vozovka ),
    Trhanovské nám., Boloňská, rekonstrukce zastávkových zálivů Milánská-Archimédova, v realizaci
    rekonstrukce chodníku NN3509 mezi ul. Janovská až Veronským náměstím ( vše investor Technická
    správa komunikací hl.m. Prahy ).
    Z rozpočtu MČ Praha 15 jako investora byla realizována oprava chodníků na Veronském náměstí
    ( oddechová plocha ), propojovací chodník Bělinského – Horolezecká, cesty v parku Na plískavě,
    realizuje se dokončení opravy chodníku v ul. Křimická, rekonstrukce schodů Sáňkařská, oprava povrchu
    parkoviště Milánská. Dále byl rekonstruován prostor před ZŠ Křimická a ZŠ Veronské náměstí. Další         opravy byly prováděny v režimu tzv. běžné údržby
    Vyrovnání – rekonstrukce prostoru + odvodnění před DPS Janovská + vyrovnání povrchu parkoviště
    Milánská + odvodnění – delimitováno k přípravě a realizaci na MHMP.
    Výbor vzal informace na vědomí

3/ Návrh nových akcí do programu  BESIP  Hl. m. Prahy.

    P. Ducko, zástupce starosty, přednesl požadavek na zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce v ul.
    Hornoměcholupská – přechod do ul. Janovská z oblasti nové zástavby Javorová čtvrť. Důvodem je
    značně zvýšená frekvence chodců na tomto přechodu ( docházka dětí do škol, spojení s centrální
    částí H. M., docházka na MHD ). Přechod je v současné době dělený stavebním ostrůvkem se
    zvýrazněnými prvky a s osazenými měřiči okamžité rychlosti vozidel.
    Např. dle MŠ ze dne 5.9.2017 přecházelo přechod v době mezi 7:20 - 7:55 hod. 51 dětí ve věku do 12 let,
    z toho 5 v doprovodu rodičů. P. Havel seznámil výbor s výsledky měření rychlosti Policií ČR v období
    28.8. 2017 – 19.9. 2017 a evidencí nehodovosti v tomto místě za posledních deset let
    Členové výboru po diskuzi a doporučení k rozšíření bezpečnosti přechodu o realizaci světelného
    signalizačního zařízení přijali toto usnesení :
    U2-24/2017
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 doporučuje zaslat žádost na MHMP-Odbor rozvoje
    a financování dopravy k zařazení požadavku na zřízení SSZ na přechodu pro chodce na
    ul. Hornoměcholupská ( Javorová čtvrť – Janovská ) do programu BESIP Hl.m. Prahy a k přípravě
    a realizaci.
    Hlasování  U2
                           ano: 5                  ne: -                zdržel: -

    P. Havel ( OD ) dále přednesl požadavek obyvatel na zřízení SSZ na přechodu pro chodc na
    ul. Hornoměcholupská u prodejny LIDL ( od ul. Sáňkařská – zastávka BUS Řepčická ). Předložil přehled
    nehodovosti v tomto úseku za posledních deset let. Přechod je rovněž dělený s vyčkávacím místem
    s ochranou tzv. BOCH bloky. Rovněž seznámil členy výboru se zpracovaným projektem akce „ Zklidnění
    ul. Hornoměcholupská „,kdy je tento přechod stavebně řešen s rozšířením vyčkávacích míst. Po diskuzi
    bylo přijato toto usnesení :
    U3-24/2017
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 projednal požadavek na doplnění přechodu o SSZ
    a konstatuje, že nová úprava dle předložené projektové dokumentace by měla po realizaci zvýšit
    bezpečnost tohoto přechodu.     
    Hlasování  U3
                           ano: 5                  ne: -                zdržel:
    Dále p. Havel informoval o přípravě již požadovaných akcích BESIP dle zprávy z MHMP-ORFD.

4/ Vyhodnocení změn a úprav MHD-PID, provedených v r. 2016

    P. Ducko a p. Havel informovali o provedených úpravách organizací ROPID v návaznosti na jednání s MČ
    Praha 15. Podařilo se  konsolidovat vedení linek BUS dle požadavku obyvatel této městské části,
    především ve spojení na metro „C“ Háje s rozšířeným spojením opětovného zavedení BUS l.č. 154. MČ
    Praha 15 neobdrželo za uplynulý rok zásadní připomínku k vedení linek MHD PID
    P. Ducko informoval o problematice přímého spojení oblasti Na Košíku se sídlem MČ – radnice a dále
    o návaznosti spojů TRAM l.č. 26 na l.č. 22, vyjíždějící ve zkrácených spojích ze zastávky Radošovická,
    kdy se podařilo po dohodě s ROPID upravit časový plán linek tak, aby byl zajištěn přímý přestup
    v minimální časové době
    P. Ing. Neumann přednesl požadavek na prověření vytíženosti  BUS l.č. 177 v oblasti ul. Doupovská ( sídl.
    Na Košíku )  v sedle všedního dne a příp. požadovat na ROPID zkrácení intervalu na této lince v období
    od 8,45 hod. do zahájení odpolední špičky
    U4-24/2017
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 nadále trvá na požadavku na zavedení přímého spojení
    oblasti Na Košíku ( Doupovská ) se sídlem MČ Praha 15 ( radnice )
    Dále doporučuje Odboru dopravy prověřit u ROPID možnost zkrácení intervalů na lince BUS č. 177
    v sedle všedního dne.  
    Hlasování  U4
                           ano: 5                  ne: -                zdržel:  -

5/ Činnost VDB ZMČ Praha 15 ( článek Hlasatel ).

      Přeloženo na příští jednání

6/ Diskuze.

7/ Různé

 

    Ing. Neumann – požadavek na snížení rychlosti v ul. U břehu. P. Havel – při vjezdu do této oblasti
    jsou osazeny dopr. značky „Zóna 30 km/hod.„ včetně umístění zpomalovacích prvků v jednotlivých ulicích
    P. Ducko – informace - akce „Cyklostezka Meandry Botiče“ – průběh přípravy a změny v PD
                                    - „ Cyklogenerel na MČ Praha 15„ – termín zpracování posunut na 04.2018
                                    - projednává se Studie navýšení parkovacích míst na MČ Praha 15
     P. Havel - umístění nabíjecích stanic – viz minulé jednání výboru – předáno
                  - požadavky na MHMP k doplnění veřejného osvětlení – ul. Sodomkova, V aleji, Doupovská,
                    Přeštická – zadní trakt, Pražská – most přes ČD + část Za drahou,
                    K Měcholupům, Veronské náměstí, Evy Olmerové, Štěrboholská, propoj
                    Hornoměcholupská – V nově Hostivaři, U továren – západ.

 

Jednání zahájeno v 16,30 hod., ukončeno v 17,55 hod.

 

Termín příštího zasedání výboru – 22.11. 2017.

Zaznamenal: Zdeněk Havel – tajemník VDB

Ověřil: Milan Ducko – člen výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,51MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 307,12kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 345,65kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno