Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 25. jednání Výboru dopravy a bezpečnosti dne 22.11.2017

Přítomni: dle presenční listiny – p. Bc. Meluzín,MPA, p..Ing.arch. Filipovič,
                                                 p. Ing. Neumann, p. Polomis, p. Ducko                                             
                  omluven : p. Beran, p. Nauč

Hosté : Ing. Martin Šubrt (náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing
             Bc. Jitka Kolářová – zástupce starosty MČ Praha 15
             npor. Bc. Martin Beneš – Policie ČR ( MO Hostivař )
             
Výbor usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl předseda výboru p. Bc. Meluzín,MPA.

Program:

1/ Schválení zápisu z 24. jednání a schválení programu 25. jednání VDB ZMČ Praha 15.

    U1-25/2017
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 schvaluje zápis z 24. jednání a program 25. jednání výboru.
    Hlasování  U1
                           ano: 5                  ne: -                zdržel: -
    Zápis z 24. jednání a program 25. jednání byl schválen.

2/ Informace o rozšíření plánu zimní údržby komunikací pro zimní období 2017/2018

    na území MČ Praha 15, která je zajišťována Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
    P. Havel – OD ÚMČ Praha 15 informoval o novém plánu ZÚK  TSK hl. m. Prahy pro období 2017/2018,
    který byl rozšířen pro území MČ Praha 15 cca o 12 500 m2 úsekůchodníků a cest. V minulém období
    vykonávala za hl. m. Prahu tuto zimní údržbu MČ Praha 15. Na základě usnesení Rady MČ Praha 15
    bude výkon ZÚK v oblasti Na Košíku ( úseky TSK hl.m. Prahy, a.s zařazené až do tzv. II. pořadí
    zajišťovat nadále MČ Praha 15.
    Rozsah ZÚK TSK hl. m. Prahy, a.s. – viz
                                                                              http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx

3/ Provoz linek MHD-PID ( účast zástupce ROPID Ing. Šubrta )

    a) přesunutí zastávky BUS „ Nádraží Hostivař „ směr Háje z obratiště TRAM na ul. plk. Mráze
        do původního zálivu
        - ROPID připraví anketu pro obyvatele MČ Praha 15 ( Hlasatel, webové stránky
    b) požadavek na zřízení školní BUS linky Na Košíku – Horní Měcholup
        - dle průzkumu počty dojíždějících žáků odpovídají
        ROPID se pokusí linku zavést od ledna 2018, ideálně od pololetí
    c) linka BUS spojující oblast Na Košíku – Horní Měcholup
        - dle vyjádření zástupce ROPID není do dvou let zavedení linky reálné z různých
          důvodů ( kritický nedostatek řidičů BUS, návaznost na vytížení linek
          154,175,183,125 a nutnosti ubrání spojů na těchto linkách )
    d) posílení BUS l. č. 177
        - nutná koordinace prokladu intervalů s l. č. 200, 195
        - zkrácení intervalů v sedlech všedního dne a o so, ne na 10 příp. 12 minut – nárůst nákladů
        - zkrácení intervalu na této lince v ranní špičce v čase 8:32 – 9:26 hod.  – ROPID
          provede opatření s účinností od 15. 1. 2017 k vyřešení tohoto problému.   

    Dále byla diskutována otázka rozdělení tras linek a doplnění přístřešků na zastávky MHD – PID.

    Milan Ducko vznesl požadavek na doplnění přístřešků v zastávce Livornská v obou směrech. Zastávku
    Livornská používá více obyvatel než v minulosti, protože v okolí vznikla nová zástavba v ulici Nad
    Přehradou a máme několik žádostí obyvatel o zřízení přístřešku. Pan Šubrt konstatoval, že jestliže mu
    zbydou přístřešky z centra Prahy, tak budou umístěny v zastávce Livornská.  
    Výbor vzal informace na vědomí.

4/ Bezpečnost na území MČ Praha 15 ( účast zástupce Policie ČR npor. Bc. Martin Beneš ).

    Zástupce policie seznámil členy výboru s personálním obsazením MO Hostivař, počtem hlídek,
    návaznost hlídkové činnosti na pohotovostní hlídky aj. Doporučil oznamovat události na policejní tísňovou
    linku 158. MO Hostivař – sídlo na ul. Milánská, Horní Měcholupy.
    Dále byly diskutovány otázky vývoje kriminality 2016 -2017 a preventivní činnost
    Výbor přijal k této oblasti dvě usnesení :

    U2-25/2017
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 ve spolupráci s Policií ČR připraví článek
    do Hlasatele MČ Praha 15 o činnosti MO Hostivař ( termín 24.3. 2018 – p. Ducko ).
    Hlasování  U2
                           ano: 5                  ne: -                zdržel:
   
    U3-25/201
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 ve spolupráci s Policií ČR připraví článek
    do Hlasatele MČ Praha 15 o prevenci kriminality  ( p. Ducko ).
    Hlasování  U3
                           ano: 5                  ne: -                zdržel:
    ( Návrh článku bude předložen na příštím zasedání výboru dne 10.1. 2018 )

5/  Diskuze
6/  Různé

    - p. Ducko ověří možnost zakoupení měřiče hluku pro potřebu MP OŘ Praha 15.

 

Jednání zahájeno v 16,30 hod., ukončeno v 18,30 hod.

Termín příštího zasedání výboru – 10.1. 2018.

Zaznamenal: Zdeněk Havel – tajemník VDB

Ověřil:  – p. Bc. Filip Meluzín, MBA  - předesda výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 713,23kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 150,86kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 460,12kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno