Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 26. jednání Výboru dopravy a bezpečnosti dne 24.1.2018

Přítomni: dle presenční listiny - p. Ing.arch. Filipovič, p. Ing. Neumann, p. Polomis, p. Ducko, p. Beran,
                omluven : p. Nauč, p. Bc. Meluzín,MPA,

Hosté :  Ing. Martin Bureš – OD ÚMČ Praha 15             

Výbor usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl mpř. výboru p..Ing.arch. Filipovič.

Program:

1/ Schválení zápisu z 25. jednání a schválení programu 26. jednání VDB ZMČ Praha 15.

    U1-26/2018
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 schvaluje zápis z 25. jednání a program
    26.  jednání výboru.
    Hlasování  U1
                           ano: 5                  ne: -                zdržel: -
    Zápis z 25. jednání a program 26. jednání byl schválen.

2/ Studie proveditelnosti navýšení parkovacích stání na území MČ Praha 15
    Informaci o zpracované studii podal místostarosta MČ Praha 15 p. Ducko. Studie je uveřejněna na web
    stránkách MČ Praha 15 – viz
    http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/kancelar-starosty/projekty/studie-navyseni-parkovacich-
mist.html

     Participační jednání s veřejností k této studii s informací o dalším postupu ze strany MČ Praha 15
     proběhnou ve dnech 26.2. 2018 – ZŠ Hornoměcholupská, 28.2. 2018 ZŠ Veronské náměstí, 8.3. 2018
     – ZŠ Hostivař. Bude upřesněno včetně času konání na web stránkách MČ Praha 15
     Pro rok 2018 je na zpracování detailnější PD pro územní a stavební řízení vyčleněno v rozpočtu MČ cca 640 tis. Kč
     Členové výboru ( Ing. Arch. Filipovič, Ing. Neumann, p. Polomis ) vznesli dotazy a připomínky ke studii,
     jednotlivé konkrétní připomínky budou předány v písemné formě zpracovateli studie k příp. doplnění
     U2-26/2018
     Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 bere informaci na vědomí a žádá o zapracování připomínek
     do konečné podoby Studie proveditelnosti navýšení parkovacích stání na území MČ Praha 15.
     Hlasování  U1
                           ano: 5                  ne: -                zdržel: -

3) Odstraňování bariér ve veřejném prostoru – plnění požadavků
    P. Havel informoval o podané zprávě Odborem rozvoje a financování dopravy MHMP k plnění požadavků
    MČ Praha 15 v tomto programu. Jedná se o 21 míst ( viz příloha ).

4) Různé
    - p. Havel podal informaci o dopisu společnosti REKOLA ve věci rozšíření zóny pro odstav kol na území
    MČ Praha 15. P. Ducko vyvolá jednání s touto společností.
    U3-26/2018
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 bere informaci na vědomí a žádá o informaci o průběhu
    a příp. závěrech z tohoto jednání.
    Hlasování  U1
                           ano: 5                  ne: -                zdržel: -

    - P. Ducko podal informaci o potřebě OŘ Městské policie Praha 15 o nákupu 60 ks drogových testů
      v celkové hodnotě cca 36 000,- Kč se žádostí o poskytnutí OŘ MP Praha 15 směrem k MČ Praha 15
      tohoto finančního daru pro potřebu nákupu.
    U4-26/2018
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 doporučuje zařadit do rozpočtu MČ Praha 15 z hlediska
    zvýšení bezpečnosti silničního provozu a bezpečnostní situace na MČ Praha 15 nákup 60 ks drogových
    testů.
    Hlasování  U1
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: 1

    - Ing. Neumann – žádá o poskytnutí informace k průběhu postupu jednání a přípravy stavby č. 511
      D1 – Štěrboholská spojka a stavby Hostivařská spojka,
    - Ing. arch. Filipovič – upozornil na nutnost územní rezervy mezi objekty Metrans a.s a objektem
      KAUFLAND pro uvažovanou stavbu přeložky Hornoměcholupská,
    - byla podána informace z organizace ROPID :
                                                        - zřízení školní linky přes sídl. Košík
                                                        - osazení přístřešků na zastávku „ Livornská „ – r. 201
                                                        - vložené spoje linky 177 mezi Košíkem a Skalkou ráno od
                                                          cca 8:45 do 9:30, předpoklad zavedení je 4. března 2018
                                                          s nejbližší celostátní změnou JŘ.
5/ Diskuze.

   Jednání zahájeno v 16,30 hod., ukončeno v 17,45 hod.

Termín příštího zasedání výboru - 21.2. 2018.

Zaznamenal: Zdeněk Havel – tajemník VDB

Ověřil:  – Ing. arch. Filipovič – mpř. výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 650,60kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 212,51kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 409,43kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Posouzení účelnosti - přechod u zastávky Janovská - průvodní dopis

Velikost souboru: 490,50kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Posouzení účelnosti - přechod u zastávky Janovská

Velikost souboru: 4,05MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Odstraňování bariér ve veřejném prostoru, MČ Praha 15

Velikost souboru: 44,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno