Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 27. jednání Výboru dopravy a bezpečnosti dne 7.3.2018

Přítomni: dle presenční listiny - p. Bc. Meluzín,MPA, p. Ing.arch. FiIipovič, p. Polomis, p. Ducko, p. Beran,
omluven: p. Nauč, p.lng. Neumann

Hosté: dle presenční listiny
Výbor usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl př. výboru p. Bc. Filip Meluzín,MP A

Program:
1/ Schválení zápisu z 26. jednání a schválení programu 27. jednání VDB ZMČ Praha 15.

   UI-27/2018
   Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 schvaluje zápis z 26. jednání a program 27. jednání výboru.
   Hlasování U1
                               ano: 5            ne: -              zdržel: -
   Zápis z 26. jednání a program 27. jednání byl schválen.

2/ Generel bezmotorové dopravy na území MČ Praha 15.
   lnformaci o záměru a rozpracovanosti Generelu podal místostarosta MČ Praha 15 p. Ducko.
   Generel bude uveřejněn na web stránkách MČ Praha 15.
   11.4. 2018 v KC Varta proběhne participační jednání s veřejností k této studii s infonnací o dalším postupu
   ze strany MČ Praha 15. Bude upřesněno včetně času konání na web stránkách MČ Praha 15.
   Ing. Tomáš Cach - zpracovatel generelu - představíl pracovní verzi generelu:
   - územní bariéry
   - prostupnost území - problémy
   - nehodovost ( chodci, cyklisté ), následky na zdraví, smrtelné nehody ( období 07/2007 - 07/2017)
   - intenzity pohybu (běh, jízda na kole)
   - stávajíci síť cyklo stezek, tras
   - analýza - slabé stránky, hrozby, silné stránky, příležitosti
   - přehraniční spolupráce mezi sousedními MČ
   - řešení - koncept návrhu - pěší síť, cyklodoprava - vedení, doplnění, nové trasy
   - vybrané akce k řešení
   Koncept generelu bude zaslán sousedním MČ.

   Členové a hosté výboru vznesli dotazy a připomínky ke konceptu generelu, jednotlivé konkrétní
   připomínky budou předány v písemné formě zpracovateli k příp. doplnění či úpravě.
   Výbor vzal informaci na vědomi s tím, že generel bude předložen výboru po veřejné diskuzi v konečné
   verzi k projednání a schválení.

3/ Omezení nákladní antomobilové dopravy délky nad 12m na území hl.m. Prahy.

   P. Wenzl- starosta MČ Praha 15 - podal informaci o společném jednání starostů MČ Praha 15,
   22, 11, Praha - Petrovice a Praha - Dolní Měcholupy k technícké dokumentaci k omezení nad 12m na
   území hl. m. Prahy, zpracované společností Satra, spol. s r.o. dle zadání usnesením R-HMP Č. 1696 ze
   dne 18.7. 2017. Jednání se uskutečnílo 6.3. 2018 za účasti zástupců Satra, spol. s r.o. a MHMP-Odboru
   rozvoje a financování dopravy za účelem ochrany komunikací na území jihovýchodních MČ.
   Byly přijaty závěry k zapracování do technické dokumentace ( viz příloha - zápis zjednání ).
   Výbor vzal informaci na vědomi.

4/ Různé

   Informace o plnění požadavků ze strany ROPID - zavedení školní linky BUS, posílení BUS l. č. 177 ve
   špičce všedního dne.

5/ Diskuze.


Jednání zahájeno v 16,30 hod., ukončeno v 18,10 hod.


Termín příštího zasedání výboru - 18.4.2018.


Zaznamenal: Zdeněk Havel - tajemník VDB


Ověřil: - Bc. Filip Meluzín,MPA - předseda výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 466,94kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 232,09kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 386,17kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Zápis ze společného jednání

Velikost souboru: 1,28MB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno