Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 28. jednání Výboru dopravy a bezpečnosti dne 30.5.2018

Přítomni: dle presenční listiny – p. Bc. Meluzín,MPA, p. Polomis, p. Ducko, p. Beran,
                omluven : p. Nauč, p.Ing. Neumann, Ing. arch. Filipovič
Hosté :  dle presenční listiny
Výbor usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl př. výboru p. Bc. Filip Meluzín,MPA

Program:

1/ Schválení zápisu z 27. jednání a schválení programu 28. jednání VDB ZMČ Praha 15.

    U1-28/2018
    Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 schvaluje zápis z 27. jednání a program
    28.  jednání výboru.
    Hlasování  U1
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: -
    Zápis z 27. jednání a program 28. jednání byl schválen.

2/ Studie proveditelnosti rozšíření parkovacích stání na území MČ Praha 15.

    P. Ducko seznámil přítomné s výběrem míst ze studie k dalšímu rozpracování – zadání
    projektové dokumentace. Jedná se o 5 míst v lokalitě Na Košíku, 4 místa v lokalitě sídl.
    Hornoměcholupská, a po dvou místech v lokalitě Hostivař a sídl. Horní Měcholupy.
    Výběr míst + přípravu projektové dokumentace odsouhlasila Rada MČ Praha 15 na svém
    zasedání dne 30.5. 2018
    Výbor vzal informaci na vědomí bez dalších připomínek.

3/ Generel bezmotorové dopravy na území MČ Praha 15.

    Informaci o konečném znění Generelu podal místostarosta MČ Praha 15 p. Ducko. Generel je uveřejněn
     na web stránkách MČ Praha 15.
     V KC Varta proběhlo dne 11.4. 2018 participační jednání s veřejností ke generelu.
     Připomínky a návrhy byly zapracovány. Generel řeší i návaznost na sousedící městské části – Praha 10,
     Praha – Petrovice, Praha 11, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Štěrboholy, Praha 22.
     U2-28/2018
     Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 schvaluje Generel bezmotorové dopravy na území
     MČ Praha 15 jako koncepční materiál pro rozvoj cyklodopravy a pěších vztahů pro další

     období.
     Hlasování  U2
 
                          ano: 4                  ne: -                zdržel: -

4/ Omezení nákladní automobilové dopravy nad 12t na silnicích II. a III. třídy na území   
    a okolí Říčan u Prahy. 
     

     P. Havel, vedoucí OD podal informaci o uveřejnění Veřejné vyhlášky – oznámení o návrhu opatření
     obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu k omezení nákladní automobilové dopravy nad 12t na
     silnicích II. a III. třídy na území a okolí Říčan u Prahy.   Řízení vede dle příslušných právních předpisů
     Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech na základě žádosti Města Říčany
     V případě realizace této místní úpravy silničního provozu je předpoklad, že nákladní doprava nad 12t
     bude využívat pro nemožnost dalších tras ve směru D1 – D10, D 11 ( sever ) a pro obsluhu území
     východně od centrální části Prahy ( MČ Praha 11, MČ Praha 15, a přilehlé ) tranzit po D1 –
     dále Mírového hnutí – Novopetrovická – Podléská – Přátelství – Kutnohorská, příp. D1 –
     Spořilovská spojka – Jižní spojka – Štěrboholská radiála se sjezdem na ul. Švehlova, Průmyslová,
     Kutnohorská s možným využitím i ul. Hornoměcholupská
     JUDr. Hromasová, starostka MČ Praha – Petrovice informovala členy výboru o již proběhlých
     jednáních se zástupci Říčan a námitkách dotčených oblastí – MČ Prahy. Přes tyto připomínky
     k přenesení zátěže NAD do těchto oblastí a na místní komunikace v průběhu uvedených MČ
     přistoupil OSAD MÚ Říčany k vydání veřejné vyhlášky se záměrem místní úpravu silničního
     provozu realizovat po uběhnutí zákonných lhůt.

     Po diskuzi k předmětné problematice byl určen gestor za MČ Praha 15 – p. Ducko – k účasti na
     pracovní skupině zástupců dotčených MČ ( P.15, P.11, Praha – Petrovice, Praha – Dolní
     Měcholupy ) k sestavení námitek k uveřejněnému návrhu. Pí. starostka přislíbila svolání této
     pracovní skupiny v co nejkratší možné době tak, aby námitky mohly být zaslány OSAD MÚ
     Říčany v zákonné době, to znamená do 30 dnů od uveřejnění návrhu
     U3-28/2018
     Výbor dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 určuje jako gestora za VDB ZMČ Praha 15
     p. Ducka k přípravě námitek a tyto předložit Radě MČ Praha 15 k odsouhlasení
     s následným zasláním OSAD MÚ Říčany.
     Hlasování  U3
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: -

5/ Různé
    P. Havel informoval o provedené realizaci úpravy – I. etapa akce „ Zklidnění Hornoměcholupské ulice „ –
    přechod pro chodce u zastávky Řepčická ( investor Hl. m. Praha ).. Dále podal informaci o přípravě
    a zahájení stavebních úprav přechodů pro chodce - plk. Mráze x Tenisová, plk. Mráze x Gercenova,
    přechod Milánská – NS Albert, plk. Mráze u retenční nádrže + dalších cca 15 přechodů pro chodce
    v lokalitě Hornoměcholupská. Především stavební úpravy na ul. plk. Mráze budou mít za následek
    omezení dopravy v této lokalitě a po této komunikaci.
    P. Ducko dále podal informaci o průběhu přípravy dalších staveb ( cyklostezka meandry Botiče, aj. )
    a Metropolitním plánu.

6/ Diskuze.
    
Jednání zahájeno v 16,30 hod., ukončeno v 18,10 hod.

Termín příštího zasedání výboru – 27.6. 2018.

Zaznamenal: Zdeněk Havel – tajemník VDB

Ověřil:  –  Bc. Filip Meluzín,MPA – předseda výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 628,38kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 177,63kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 197,02kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno