Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 3. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život

Přítomni: dle presenční listiny - p. Beran, p. Frauenterka, p. Ing. Edlman, p. Hájek
Omluven: p. Ing. Neumann

Hosté: dle presenční listiny
Výbor je usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl př. výboru p. Jan Beran.

Program:
1/  Odsouhlasení zápisu z 1. zasedání výboru DPPŽ ZMČ Praha 15 ze dne 3.12. 2018 a odsouhlasení programu 3. jednání.

     U3-1/2019
     Výbor schvaluje zápis z 1. jednání a program 3. jednání výboru
     Hlasování  U1
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: -
     Zápis 3. jednání a program 3. jednání byl schválen
     Zápis z 2. jednání nebyl pořizován - společné jednání s Výborem územního rozvoje a koordinace strategických projektů
     ZMČ P.15 ( viz zápis tohoto výboru ).

2/  Návrh koncepce dopravy na území MČ Praha 15

     P. Frauenterka představil jednotlivé okruhy koncepce rozvoje dopravy a dopravních staveb včetně doplnění technické
     vybavenosti v oblasti dopravní infrastruktury a související mapové podklady.
     Materiál je nazván jako „ Postoj k podobě věcí souvisejících s dopravou na území MČ Praha 15 „  :  
     I. Doplnění sítě dopravních staveb v území.
     II. Zmírnění mezikrajové silniční dopravy v obytných územích.
     III. Řešení parkování pro domácí - parkování pro domácí – systém
                                                    - lokální navýšení parkovacích stání a řešení kritických míst.
     IV. Priority systému bezmotorové dopravy v území.
     V. Priority preventivních a technických prvků komunikační a dopravní infrastruktury.
     VI. Priority rekonstrukce komunikací.
     VII. Svěření a odsvěření pozemků – HMP a výkup pozemku.
     K jednotlivým předloženým bodům proběhla diskuze a v jednotlivých bodech byl doplněn příp. upraven.
     Další projednávání tohoto koncepčního materiálu proběhne při společném jednání s Výborem územního rozvoje a koordinace
     strategických projektů ZMČ P.15 dne 18.3.
     2019 a dále bude předložen k projednání Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 15.

     Výbor vzal informaci na vědomí.

3/  Určení oblastí činnosti členů výboru pro jednotlivé úseky dopravních záležitostí a prostředí pro život.

     Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na další jednání výboru.

4/  Diskuze.

6/  Různé.

    P. Havel předal členům výboru „ Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 15 „,
    dle usnesení Z-24 ze dne 30. 1. 2019
    Dále informoval o předběžném termínu uzavření podjezdu Průběžná – Švehlova z důvodu akce
    „ Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n. II. část „ – termín 6.4. – 4.5. 2019
    ( - snesení TV TT, rozřezání NK mostu a snesení NK pod kolejí 2-1
      - ubourání opěr a základů do úrovně chodník
      - zřízení ochranné konstrukce a izolační desky pod TV
      - provizorní TV TT
)
    Rozsah prací, termín uzavírky a související dopravní opatření pro IAD a MHD PID se nadále projednávají. Příslušným silničním
    správním úřadem a správním úřadem pro vydání příslušných rozhodnutí a opatření obecné povahy pro vydání stanovení
    na přechodnou místní úpravu silničního provozu je Magistrát hl.m. Prahy – odbor dopravních agend.

Jednání zahájeno v 16,30 hod., ukončeno v 18,50 hod.

 

Termín příštího zasedání výboru –  18.3. 2019 v 16,30 hod.  Pozvánka bude zaslána.

 

Zaznamenal: Zdeněk Havel - tajemník VDPPŽ

 

Ověřil:  -  p. Beran - předseda výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 2,43MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 155,23kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 184,74kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno