Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 4. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život

Přítomni: dle presenční listiny - p. Hájek, p. Frauenterka, p. Ing. Edlman, p. Ing. Neumann
Omluven: p. Beran

Jednání se zúčastnili členové Výboru územního rozvoje a strategických projektů ZMČ Praha 15 ( přítomni dle presenční listiny tohoto výboru ) – prvá část jednání se uskutečnila jako společné jednání.

Hosté: dle presenční listiny

Výbor je usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl místopředseda výboru p. Hájek.

V rámci zahájeného jednání byla diskutována členy výborů otázka svolávání společných jednání výborů dle jednacího řádu výborů a poskytnutí materiálů v předstihu před jednáním, konkrétně čl.7 - bod 2, čl. 3 – bod 6, čl. 6 – bod 3 ( zápis z 1. jednání VÚRKSP ).
Otázky byly vysvětleny tajemníky výborů a p. Frauenterkou.

Program:
   1/ Odsouhlasení zápisu ze 3. zasedání Výboru DPŽ ZMČ Praha 15 ze dne 11.2. 2019 a odsouhlasení programu
      4. jednání.

       U4-1/2019
       Výbor schvaluje zápis ze 3. jednání a program 4. jednání výboru
       Hlasování  U1
                            ano: 4                  ne: -                zdržel: -
       Zápis 3. jednání a program 4. jednání byl schválen

   2/ Schválení ověřovatele zápisu ze 4. jednání výboru.

       Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Ing. Neumann
       U4-2/2019
       Výbor schvaluje ověřovatelem zápisu ze 4. jednání p. Ing. Neumann
       Hlasování  U3
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: -
       Usnesení bylo přijato.

   3/ Návrh koncepce dopravy na území MČ Praha 15.

       P. Frauenterka představil jednotlivé okruhy koncepce rozvoje dopravy a dopravních staveb včetně doplnění technické
       vybavenosti v oblasti dopravní infrastruktury a související mapové podklady. Informoval též o jednání
       se starosty sousedních MČ.

       Materiál je nazván jako „ Postoj k podobě věcí souvisejících s dopravou na území MČ Praha 15 „  obsahuje tyto části:
       I. Doplnění sítě dopravních staveb v území. /  II. Zmírnění mezikrajové silniční dopravy v obytných územích./
       III. Řešení parkování pro domácí – parkování pro domácí – systém + lokální navýšení parkovacích stání a řešení
       kritických míst. / IV. Priority systému bezmotorové dopravy v území. /  V. Priority preventivních a technických prvků
       komunikační a dopravní infrastruktury. / VI. Priority rekonstrukce komunikací. / VII. Svěření a odsvěření pozemků – HMP
       a výkup pozemku.

       K jednotlivým předloženým bodům proběhla diskuze.
       U4-3/2019
       Výbor souhlasí s konceptem  materiálu „ Postoj k podobě věcí souvisejících s dopravou na území MČ „
       a doporučuje tento předložit ke schválení ZMČ Praha 15.
       Hlasování  U4
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: -
       Usnesení bylo přijato.
 
  4/ K projektu silničního obchvatu ulice Hornoměcholupské a přeložce ulice Novopetrovická (etapy 7., 8. a 9.)

       U4-4/2019
       Výbor souhlasí s materiálem, obsahující další postup v přípravě projektu a doporučuje tento předložit ke schválení
       ZMČ Praha 15.
       Hlasování  U5
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: -
       Usnesení bylo přijato.
    
   5/  Zřízení úložiště Výboru dopravy a prostředí pro život ZMČ Praha 15.

         Členové výboru požádali o zřízení úložiště pro vkládání materiálů z jednání výboru.
         U4-5/2019
         Výbor souhlasí se zřízením datového úložiště pro členy VDPŽ včetně jejich přístupu s právem čtení do tohoto
         úložiště s umožněním přístupu i pro členy Výboru územního rozvoje a strategických projektů ZMČ Praha 15
         s právem čtení. Právo zápisu za VDPŽ p. Frauenterka.      
         Hlasování  U5
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: -
         Usnesení bylo přijato.

   6/  Diskuze.

   7/  Různé.

         - byla podána informace o přesunu termínu uzavření podjezdu Průběžná – Švehlova z důvodu akce
           „ Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n. II. část „ – předběžně červenec 2019
           ( snesení TV TT, rozřezání NK mostu a snesení NK pod kolejí 2-1, ubourání opěr a základů do úrovně chodníku,
           zřízení ochranné konstrukce a izolační desky pod TV, provizorní TV TT ).

           Rozsah prací, termín uzavírky a související dopravní opatření pro IAD a MHD PID se nadále projednávají.
           Příslušným silničním správním úřadem a správním úřadem pro vydání příslušných rozhodnutí a opatření obecné povahy
           pro vydání stanovení na přechodnou místní úpravu silničního provozu je Magistrát hl. m. Prahy – odbor dopravních agend.
         - členové výboru žádají na příštím zasedání účast JUDr. Žáčkové k informaci o „ Prohlášení o mlčenlivosti „


Jednání zahájeno v 16,30 hod., ukončeno v 18,55 hod.

Termín příštího zasedání výboru –  15.4.  2019 v 16,30 hod.  Pozvánka bude zaslána.

 

Zaznamenal: Zdeněk Havel - tajemník VDPPŽ

Ověřil:  -  p. Ing. Neumann - člen výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Prezenční listina

Velikost souboru: 586,95kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno