Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 5. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život

Přítomni: členové výboru - p. Beran, p. Hájek ( dostavil se později ), p. Frauenterka, p. Ing. Edlman, p. Ing. Neumann
Zdeněk Havel - tajemník výboru

Hosté: dle presenční listiny

Výbor je usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl předseda výboru p. Beran.

Program:
     1/ Odsouhlasení zápisu ze 4. zasedání Výboru DPŽ ZMČ Praha 15 ze dne 18.3. 2019
         a odsouhlasení programu 5. jednání.

          U5-1/2019
          Výbor schvaluje zápis ze 4. jednání a program 5. jednání výboru
          Hlasování  U1
                            ano: 4                  ne: -                zdržel: -
          Zápis 4. jednání a program 5. jednání byl schválen.

     2/ Schválení ověřovatele zápisu z 5. jednání výboru.
          Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Beran.

          U5-2/2019
          Výbor schvaluje ověřovatelem zápisu z 5. jednání p. Berana.
          Hlasování  U2
                           ano: 4                  ne: -                zdržel: -
          Usnesení bylo přijato.
          P. Hájek se dostavil po hlasování.

     3/ Postoj k rozvoji a podobě prostředí pro život městské části Praha 15

          P. Frauenterka představil jednotlivé okruhy koncepce rozvoje a podoby prostředí pro život.
          Pracovní materiál s názvem „Souhrnné postoje k podobě prostředí pro život Městské části Praha 15„
          obsahuje následující tématické oblasti: A/ Limity rozvoje území, smogová a hluková zátěž,
          nebezpečná záření, B/ Postupné zlepšování podoby veřejného prostoru, rozvoj lokálních parků,
          komunitních zahrad, dětských hřišť i pohled na podobu metropolitních parků, C/ Hostivařská přehrada,
          Hostivařský lesopark a hradiště Šance, D/ Hospodaření s vodou, protipovodňová ochrana a výsadba zeleně,
          E/ Řešení negativních jevů ve veřejném prostoru, F/ Střednědobý a dlouhodobý výhled sportovních ploch a zařízení,
          G/ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie, H/ Souhrn zásadních požadavků na územní plán a na hlavní město Prahu.

          K jednotlivým předloženým bodům proběhla diskuze. Členové výboru vzali předložený materiál na vědomí s doporučením
          dalšího projednání na následných jednáních výboru po jednotlivých částech materiálu ( po menších celcích).  

     4/ Omezení provozu na místních komunikacích – květen 2019

          P. Frauenterka a tajemník výboru informovali o již probíhajících a plánovaných omezeních
          provozu a uzavírkách na komunikacích na území MČ Praha 15 a okolních MČ
          Výbor vzal informaci na vědomí.

     5/ Snížení intenzit provozu na ulici Hornoměcholupská – zadání průzkumu

          Tajemník výboru informoval o žádosti směrem na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s.
          o provedení měření intenzit provozu na ul. Hornoměcholupská opakovaně v termínu květen 2019
          s rozlišením druhů vozidel ( IAD, NAD, NAD nad 12t ). P. Frauenterka dále projedná možnost měření
          intenzit mezikrajové dopravy spádové na komunikace oblasti MČ Praha 15.

          Výbor vzal informaci na vědomí.

     6/ BESIP – rozpracovanost akcí
         Tajemník výboru informoval o akcích z programu BESIP hl. m. Prahy a jejich přípravě
         (zajišťuje MHMP-ORFD z finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MHMP na akce
          BESIP):

MČ Praha 15  Doupovská – MHD  ( Toulcův dvůr ) zvýšená plocha křižovatky+ přechod
- zpracována PD, podána žádost o SP
MČ Praha 15  Pražská – K Horkám ( Selský dvůr ) ostrůvek + přechod
- zpracována PD
MČ Praha 15  Hostivařská – U Břehu ( Na Plískavě ) úprava křižovatky + přechod
- zpracována PD, vydáno SP
MČ Praha 15  Plukovníka Mráze – u nádrže - Voznická nový přechod a chodník kolem retence
- zpracována PD, podána žádost o SP
MČ Praha 15  Milánská – přechod u NS - zpracována PD, vydáno SP

Pro rok 2019 nebyly komisí BESIP MHMP zařazeny k přípravě žádné další akce na MČ Praha 15

V programu BESIP je nadále požadována realizace těchto akcí:

          - Doupovská x Bratislavská – zřízení přechodu pro chodce + chodník západ k zastávce BUS
          - Dolnoměcholupská – zřízení přechodu pro chodce + chodník – k útulku pro zvířata
          - přisvětlení přechodů Štěrboholská, K Měcholupům, Milánská, U továren
          - povrch ROCBINDA před přechodem plk. Mráze – Horolezecká – směr centrum
        
          Výbor vzal informaci na vědomí.

     7/  Informace o jednání s Ing. Adam Scheinherrem, MSc. Ph.D., náměstkem primátora

         P. Frauenterka informoval o jednání s p. náměstkem primátora ve věci finančního
         zajištění připravovaných akcí na území MČ Praha 15 na úseku dopravy a prostředí pro
         život.

         Výbor vzal informaci na vědomí.

     8/  Diskuze

          Byly diskutovány otázky týkající se podoby městského okruhu a aktualizace EIA (napojení na
          ulici Rabakovská, Hostivařská radiála, apod.) i možné způsoby zajištění vedení cyklostezky
          v koridoru železniční vlečky při ul. Radiová na území Prahy 15.
 
     9/ Různé

Jednání zahájeno v 16,30 hod., ukončeno v 18,55 hod.

Termín příštího zasedání výboru 6.5.2019 ( pondělí ) v 16,30 hod.  Pozvánka bude zaslána.

Zaznamenal: Zdeněk Havel - tajemník VDPŽ

Ověřil:  -  p. Jan Beran  - předseda výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 721,06kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 35,14kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 10,69kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno