Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 6. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život

Přítomni: členové výboru - p. Beran, p. Frauenterka, p. Ing. Edlman, p. Ing. Neumann
                 Zdeněk Havel - tajemník výbor
Omluven : p. Hájek

Hosté: dle presenční listiny

Výbor je usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl předseda výboru p. Beran.

Program:

 1. Odsouhlasení zápisu z 5. zasedání Výboru DPŽ ZMČ Praha 15 ze dne 15.4. 2019 a odsouhlasení programu 6. jednání.

  U6-1/2019
  Výbor schvaluje zápis z 5. jednání a program 6. jednání výboru.
  Hlasování  U6-1
   
                             ano: 4                  ne: -                zdržel: -
  Zápis 5. jednání a program 6. jednání byl schválen.
   
 2. Schválení ověřovatele zápisu z 6. jednání výboru.

  Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Beran.
  U6-2/2019
  Výbor schvaluje ověřovatelem zápisu z 6. jednání p. Berana.
  Hlasování  U6-2
                             ano: 4                  ne: -                zdržel: -
  Usnesení bylo přijato.
      
 3. Postoj k rozvoji a podobě prostředí pro život městské části Praha 15

  P. Frauenterka představil jednotlivé okruhy koncepce rozvoje a podoby prostředí pro život. Pracovní materiál s názvem „Souhrnné postoje k podobě prostředí pro život Městské části Praha 15„
  Oproti minulému projednávání byla materiál upraven do obsahových témat :
  A.  NÁVRHY A ZPŮSOBY POSTUPNÉHO ZLEPŠOVÁNÍ PODOBY VEŘEJNÉHO PROSTORU
        A PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ( + přílohy )
  B.  HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA, HOSTIVAŘSKÝ LESOPARK A HRADIŠTĚ ŠANCE ( + přílohy )
  C.  HOSPODAŘENÍ S VODOU, PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA A VÝSADBA ZELENĚ ( + přílohy )

  K jednotlivým předloženým bodům proběhla diskuze. Ing. Edlman doporučil doplnění materiálu o oblast volnočasových aktivit a doporučil veřejnou presentaci materiálu. Dále přednesl dílčí připomínky k jednotlivým tématům. P. Frauenterka a ostatní členové výboru
  s doporučením souhlasili. Bylo dohodnuto hlasovat k přijetí usnesení po jednotlivých předložených obsahových tématech „Souhrnného postoje k podobě prostředí pro život Městské části Praha 15„ :

  U6-3/2019
  Výbor schvaluje  A. Návrhy a způsoby postupného zlepšování podoby veřejného prostoru a předložení materiálu na jednání ZMČ Praha 15.
  Hlasování  U6-3
            ano: 4                     ne: -                         zdržel: -
  Usnesení bylo přijato.

  U6-4/2019
  Výbor schvaluje  B.  Hostivařská přehrada, Hostivařský lesopark a hradiště Šance a předložení materiálu na jednání ZMČ Praha 15.
  Hlasování  U6-4
            ano: 3                     ne: 1                         zdržel: -
  Usnesení bylo přijato.

  U6-5/2019
  Výbor schvaluje „ C.  Hospodaření s vodou, protipovodňová ochrana a výsadba zeleně a předložení materiálu na jednání ZMČ Praha 15.
  Hlasování  U6-5
            ano: 4                     ne: -                         zdržel: -
  Usnesení bylo přijato.

  Dále byl projednán materiál
  „K návrhům na snížení dopadů mezikrajové dopravy na území městské části Praha 15“,
  který uvedl a okomentoval p. Frauenterka :
  I.  Ke koordinaci stanovování uzavírek na jihovýchodě Prahy.
  II. K některým detailům stavby radiály mezi pražskými silničními okruhy – tzv. Hostivařské spojky.
  III. Ustavení pracovního a mediálního týmu pro sběr a předávání informací občanům ve věci příprav a realizace plánovaných silničních staveb na jihovýchodě Prahy.
  IV. Snaha o majetkové zajištění realizace cyklostezky úseku podél ul. Radiové v Praze 15.
  Po diskuzi bylo přijato usnesení
  U6-6/2019
  Výbor schvaluje „Návrhy na snížení dopadů mezikrajové dopravy na území městské části Praha 15 – I. – IV. “ a předložení materiálu na jednání ZMČ Praha 15
  Hlasování  U6-6
            ano: 4                     ne: -                         zdržel: -
  Usnesení bylo přijato.
         
 4. Diskuze
        
 5. Různé
  Byl diskutován materiál, předložený společností ROPID „ Rozvoj linek PID v Praze 2019 - 2029 „.

           
Jednání zahájeno v 16,30 hod., ukončeno v 18,55 hod.
Termín příštího zasedání výboru – bude společné s Výborem územního rozvoje a strategických projektů ZMČ Praha 15.  Pozvánka bude zaslána.

Zaznamenal: Zdeněk Havel - tajemník VDPŽ     Ověřil:  -  p. Jan Beran  - předseda výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 69,10kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 16,73kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 37,87kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno