Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 27.1.2015

Zápis

ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 15


Přítomni: Martin Omáčka, Ing. Karel Strnad, Mgr. Zuzana Herčíková, Ing. Pavel Klega, Milan Ducko, Miroslav Nauč, Ing. Petr Neumann

Omluveni: Bc. Filip Meluzín, MBA.

Hosté: Milan Wenzl, Ing. Robin Tampa, MPA., Václav Bílek, Mgr. Aleš Cejnar, MPA.


Program:

1.    Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 7.1. 2015
2.    Informace - Pozemek parcela č. 2309, k. ú. Hostivař - Přihláška do výběrového řízení R-93
3.    Informace - Předběžné výsledky plnění rozpočtu 2014

1.    Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 7.1. 2015 FV
       schválil zápis ze dne 7.1. 2015
       Hlasování: přijato jednomyslně

2.    Informace - Pozemek parcela č. 2309, k. ú. Hostivař - Přihláška do výběrového řízení R-93

Městská část Praha 15 má záměr a možnost, přihlásit se do výběrového řízení o získání výše uvedeného pozemku za minimální cenu 66.104,50,- Kč. Současně s přihláškou do výběrového řízení bude přiložen dopis se žádostí o bezplatný převod do vlastnictví Městské části Prahy 15 z důvodu veřejného zájmu se záměrem umístit na tomto pozemku kontejnery pro uskladnění protipovodňových zábran. Jelikož v současné době ještě nejsou vyčísleny možné investiční náklady na úpravu okolního terénu, bylo Finančním výborem ( FV ) dohodnuto, aby bylo souběžně se záměrem přihlášení do výběrového řízení a žádostí o bezplatný převod pozemku do vlastnictví MČ Praha 15, hledáno i náhradní místo pro uložení kontejnerů s protipovodňovými zábranami. V současné době, vzhledem k záměru, není nutné tento materiál předkládat Zastupitelstvu MČ Prahy 15. Přesto FV doporučuje Majetkovému odboru zjistit u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zda nepotřebuje souhlas Zastupitelstva MČ Prahy 15 při případném záměru rozhodnutí o koupi pozemku, v případě získání pozemku ve výběrovém řízení. Pokud Úřad pro zastupování ve věcech majetkových bude požadovat schválení Zastupitelstvem, materiál bude předložen Zastupitelstvu dne 28.1. 2015 ad hoc, s čímž souhlasí všichni členové FV. V případě, že tento souhlas není nutný, materiál je vzat na vědomí.

Hlasování: přijato jednomyslně
 
3.  Informace - Předběžné výsledky plnění rozpočtu 2014

Finančnímu výboru byly předány tabulky Rozpočtové příjmy k 12/2014 a Čerpání rozpočtu k 12/2014. Městská část v současné době odeslala výkazy o rozpočtu a uzávěrku městské části ke kontrole MHMP. Dále probíhá přebírání dat od příspěvkových organizací. V průběhu února bude připraven závěrečný rozbor, včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací.


V Praze dne 27.1.2015
 
Martin Omáčka
Předseda FV

Mgr. Zuzana Herčíková
Tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 407,63kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno