Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 11.5.2015

Přítomni: Martin Omáčka, ing. Karel Strnad, Mgr. Zuzana Herčíková, Bc. Filip Meluzín MPA,
              Miroslav Nauč

Omluveni: Ing. Pavel Klega, Ing. Petr Neumann

Hosté:     Karel Pavlíček, Jan Veleba

 

 

Program:  1. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2014 - příděly do fondů Z-43
               2. Rozpočtová opatření Z-53
               3. Informace ZMČ- alokování prostředků pro posudky, právní rozbory pro členy zastupitelstva
               4. Informace ZMČ- o rozpočtových opatřeních nad 500 tis. Kč
               5. Žádost kontrolního výboru
               6. Rozbor hospodaření k 31.3.2015

 

1. Finanční vypořádání příspěvkových organizaci za rok 2014 - příděly do fondů Z-43
    Vedoucí Ekonomického odboru podala vysvětlení k odvodu příspěvkové organizace CSOP.
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 tento materiál schválit hlasování přijato
    jednomyslně
 
2. Rozpočtová opatření Z-53 - převod finančních prostředků do oblasti sdělovacích prostředků na úhradu
    faktury z 9/2014 odfirmy APP MEDIA, s.r.o. ve výši 352,860,- Kč.
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 tento materiál schválit hlasování přijato
    jednomyslně

3. Informace ZMČ
    Na základě žádosti Kontrolního výboru P-15 je alokováno 80.000,- Kč na právní posudky pro členy
    zastupitelstva.
    jednomyslně vzato na vědomí

4. Informace ZMČ
    Jedná se o informaci o rozpočtových opatřeních nad 500.000,- Kč. jednomyslně vzato na vědomí

5. Žádost kontrolního výboru
    Přiděl prostředků je vyřešen Informací ZMČ - viz. výše
    Kontrolním výborem navržená metodika bude konzultována s právníkem úřadu. Zajistí tajemnice
    finančního výboru

6. Rozbor hospodaření k 31. 3. 2015
    Podán k informaci, bude na programu jednání příštího finančního výboru

 

V Praze dne 12.5.2015
 

 

 

           Martin Omáčka                                                                    Mgr. Zuzana Herčíková
             předseda FV                                                                             tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 385,07kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno