Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 12.9.2016

Finanční výbor Zastupitelstva
Městské části Praha 15

 

Zápis

z jednání Finančního výboru MČ Praha 15 dne 12. 9. 2016

 

Přítomni:     Miroslav Nauč, Ing. K. Strnad, Mgr. Z. Herčíková, Ing. P. Klega, Bc. F. Meluzín, MPA,
                  Ing. P. Neumann, Ing. Jan Veleba, David Hájek
Hosté:        Václav Bílek – 1. zástupce starosty

Program:      1.  Schválení zápisu FV ze dne 13. 6. 2016
                   2.  Rozbor hospodaření hlavní činnosti k 30. 6. 2016    Z-132
                   3.  Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 30. 6. 2016    R-1009
                   4. Rozpočtová opatření  Z-131
                   5. Návrh dotačních vztahů na rok 2017
                   6. Finanční výbor + Kontrolní výbor


1.  Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 13. 6. 2016
     Finanční výbor schvaluje zápis FV ze dne 13. 6. 2016
     Hlasování přijato jednomyslně

2.  Rozbor hospodaření hlavní činnosti k 30. 6. 2016    Z-132
     Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 vzít na vědomí
     Hlasování přijato jednomyslně

3.  Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 30. 6. 2016   R-1009
     Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 vzít na vědomí
     Hlasování přijato jednomyslně

4.  Rozpočtová opatření   Z-131
     Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit
     Hlasování přijato jednomyslně

5.  Návrh dotačních vztahů na rok 2017
     Informace o dotačních vztazích rok 2017.
     Finanční výbor bere na vědomí návrh dotačních vztahů od HMP na rok 2017.
     Finanční výbor doporučuje panu starostovi na základě Statutu hl. m. Prahy zaslat připomínky
     k dotačním vztahům dle návrhu z roku 2016, t.j.  3.500/obyvatele.

6.  Finanční výbor spolu s Kontrolním výborem vzal na vědomí materiály ohledně veřejnoprávní
     kontroly na dotační titul Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15.   


V Praze dne 13. 9. 2016


Miroslav Nauč                                                                        Mgr. Zuzana Herčíková
předseda FV                                                                          tajemnice FV

 

…………………….                                                                 …………………………………..

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční