Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 13.5.2019

Přítomni:    Mgr. Zuzana Herčíková, Doc. Pavel Petrovič RNDr., Csc., Ing. Radka Daníčková,
                 Ing. Ladislav Linek, Miroslav Nauč
Omluveni:   Ing. Pavel Klega
Hosté:       Jan Veleba


Program:

1.    Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 25. 3. 2019
2.    Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 3. 2019
3.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 15 za období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018


1.    Schválení zápisu FV ze dne 25. 3. 2019
       Finanční výbor schvaluje zápis FV ze dne 25. 3. 2019 bez výhrad
       Hlasování přijato jednomyslně

2.    Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 3. 2019
       Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí
       Hlasování přijato jednomyslně

3.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 15 za období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
       Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit zprávu o přezkoumání hospodaření MČ Praha 15 za období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
       Hlasování přijato jednomyslně

 

V Praze dne 14. 5. 2019

 

………………………………………                               ………………………………………
Ing. Pavel  Klega                                                        Mgr. Zuzana Herčíková
předseda FV                                                              tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční