Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 13.6.2016

Přítomni: Miroslav Nauč, Ing. K. Strnad, Mgr. Z. Herčíková, Ing. P. Klega, Bc. F. Meluzín, MPA,
                       David Hájek
Omluveni: Ing. P. Neumann, Ing. J. Veleba

Program: 1. Schválení zápisu FV ze dne 18. 4. 2016
              2. Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2015    R-827
              3. Rozpočtová opatření   Z-122
              4. Informace o finančních vztazích hl.m. Prahy vůči městským částem na rok 2016
                  - Michal Frauenterka

1.  Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 18. 4. 2016
      Finanční výbor schvaluje zápis ze dne 18. 4. 2016
      Hlasování přijato jednomyslně

2. Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2015     R-827
     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit bez výhrad
     Hlasování přijato jednomyslně
3.  Rozpočtová opatření Z-122
     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit
     Hlasování přijato jednomyslně

4. Dotační vztahy hl.m. Prahy k městským částem – informace M. Frauenterka
    Informace o možné podobě finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem na rok 2016 – návrh
    od pana Frauenterky. Dopis starosty MČ Praha 15 – návrh na dotační vztahy z roku 2015. Finanční výbor
    se touto problematikou bude zabývat na příštím jednání.

Praha 14. 6. 2016

 

………………………….                                                                              ……………………..........
     Miroslav Nauč                                                                                       Mgr. Zuzana  Herčíková
      předseda FV                                                                                               tajemnice FV

 

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční